Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

13 april 2007

Ungdomar – inte alls särskilt annorlunda!

‘- Det är dags att ifrågasätta bilden av ungdomars politiska aktivitet, säger forskaren Susanne Johansson.Merparten av ungdomsgruppen är politiskt aktiva, tvärtemot vad vi ofta tror. Ungdomar kombinerar dessutom olika typer av aktiviteter.

Susanne Johansson är verksam vid Förvaltningshögskolan och Centrum för forskning om offentlig sektor (CEFOS) vid Göteborgs universitet.
-Den allmänna bilden av ungdomar är att de är annorlunda, speciellt vad gäller politiskt deltagande, säger Susanne Johansson.
Utgångspunkten för hennes avhandling är att den annorlunda ungdomsgruppen på lång sikt förmodas resultera i problem för det politiska systemet: ungdomar som inte deltar eller ungdomar som deltar på fel sätt är ett potentiellt problem för demokratin!
– Att ungdomar ses som annorlunda beror också på egenskaper som knyts till ungdomars ålder, säger Susanne Johansson.

Hon vill i sin avhandling problematisera den vedertagna bilden av ungdomsgruppen och lyfter fram flera skäl till varför bilden av ungdomsgruppen kan ifrågasättas. I avhandlingen prövas om värderingar, resursstyrka (utbildning och klasstillhörighet) eller ålder är egenskaper som kan förklara skillnader i ungdomars deltagandemönster.
– Resultaten visar att det är ungdomars värderingar som påverkar hur de väljer att delta, säger Susanne Johansson.
Ungdomar med mer individualistiska värderingar deltar hellre i aktivitetsformer som går utanför det politiska systemet jämfört med ungdomar med mer traditionella värderingar. Av resultaten framgår att också egenskaper som kön och utbildningsnivå påverkar ungdomars deltagande.

Resultaten i avhandlingen visar att generationstillhörighet inte är avgörande, inte heller var i ungdomstiden den enskilde individen befinner sig påverkar. Den mest rättvisande bilden får man istället när hänsyn tas till båda dessa aspekter.
– Både livsfas och generation påverkar ungdomars deltagande!
Sammantaget visar avhandlingen att bilden av ungdomar som politiska aktörer är komplicerad. En rad faktorer påverkar om och hur ungdomar deltar. Därför finns det ingen anledning att tro att det politiska systemet kommer att gå under den dag de yngre generationerna övertar den politiska beslutsmakten. Ungdomar är till del speciella men inte så annorlunda som vi ofta tror.
Empiriskt baseras avhandlingen på medborgarundersökningar och främst på en särskild undersökning av ungdomar i åldern 15 till 29 år boende i Västra Götaland.

Avhandlingens titel: Dom under trettio, vem bryr sig och varför? Ungdomars värderingar och politiska deltagande

Tid och plats för disputation: fredagen den 13 april 2007, kl. 13:15, Hörsal Dragonen,
Sprängkullsgatan 19, Göteborg

Kontaktinformation
Avhandlingsförfattare: Susanne Johansson, tel 031-558225 (bost.), 031-7864145 (arb.)
e-post: Sanna.Johansson@spa.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera