Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

2 april 2007

Utlandssoldater behöver mer stresshantering

Mitt i debatten om att skicka fler svenska soldater till utlandstjänstgöring har Magnus R. Larsson lagt fram en avhandling i psykologi vid Lunds universitet som bland annat undersökt hur soldater upplevt ångest före och under sin tjänstgöring i Kosovo.- Försvaret bör lägga mer resurser på att lindra den ångest som utlandssoldaterna visar före avfärden till fredsbevarande uppdrag, säger han.

Totalt har 150 svenska soldater ingått i fyra av avhandlingens fem studier. Larsson gjorde mätningar dels innan soldaterna åkte iväg, dels under de sista veckorna av tjänstgöringen.

Det visade sig att de soldater som utsattes för upprepade, om än mindre allvarliga stressituationer, till exempel konflikter inom gruppen eller plutonen, ökade sin ångest under tjänstgöringstiden. Detta stod i kontrast till hela gruppen som hade mer ångest innan de reste till Kosovo än precis innan de åkte hem, så kallad förväntansångest.

Larsson konstaterar också att de som generellt fick ökad ångest under tjänstgöringen i Kosovo presterade sämre i ett test som krävde att soldaten snabbt kunde skifta fokus mellan två sorters stimuli.

En studie visade att soldater som före resan kategoriserats som personer med högre generell ångest samt hade svårt att beskriva känslor upplevde mer ångest och oro under den mest stressfulla situation de utsattes för i Kosovo, jämfört med dem som inte hade den typen av personlighet.

Ytterligare en studie gjordes bland värnpliktiga soldater på P7 i Revingehed i samband med att de skulle kasta en skarpladdad handgranat. Det visade sig att de som var bra på att lösa en komplex, verbal uppgift under lugna, ostressiga förhållanden också var de som var mindre oroliga och ängsliga när de skulle kasta handgranat.

– Sammantaget pekar resultaten på att det behövs mer utbildning i stresshantering så att soldaterna kan hantera sina upplevelser på ett mer effektivt sätt, säger Magnus R. Larsson.

– Resultaten stödjer även tanken att vår förmåga att bearbeta komplex information minskar då vi upplever ökad generell ångest. Detta kan inverka negativt på exempelvis beslutsfattande och problemlösning och få allvarliga konsekvenser för soldater.

Magnus R. Larsson menar också att resultaten visar att man bör överväga om självskattningstester är en bra metod när man väljer ut och rekryterar personal för arbete i högstressmiljöer. Istället borde kanske kognitiva tester, som inte baseras på självskattningar, användas.

Avhandlingen heter “Perspectives of Anxiety in Stressful Environments – Prospective Studies in Real-Life Settings” och har lagts fram på Institutionen för psykologi i Lund.

Kontaktinformation
Författaren Magnus R. Larsson nås på:
Telefon: 046-222 80 56, 070-209 04 79
E-post: Magnus_R.Larsson@psychology.lu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera