Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

14 februari 2007

Miljön kring kusten av stor betydelse för fisket

Fisket på västkusten är beroende av kustmiljön, visar en avhandling från Göteborgs universitet. Resultatet har stor betydelse för utvecklingen av nya förvaltningsmetoder för ett hållbart fiske och för kustzonplanering.

En stor del av världens fiskefångster fångas i kustnära områden, där människan har en stark påverkan på de marina ekosystemen. För att kunna skapa ett hållbart fiske är det viktigt att identifiera de kustnära miljöer som fisken utnyttjar, och som är nödvändiga för att en fiskart ska kunna fortplanta sig, hitta föda eller växa upp.

Johan Stål visar i sin avhandling att det finns en stark koppling mellan kustens miljöer och flera betydelsefulla fiskarter på den svenska västkusten. Av kustzonens cirka 60 fiskarter är en tredjedel av kommersiell betydelse och resultaten antyder att grunda havsområden är viktiga miljöer för den totala fiskproduktionen och för fisket på den svenska västkusten.

Av de viktigaste miljöerna har grunda mjukbottnar utan vegetation den största utbredningen längst västkusten (54 procent), följt av vegetationsklädda klippbottnar och sjögräsängar. Det visar en kartläggning som presenteras i avhandlingen, och som kan vara användbar för länsstyrelser, Fiskeriverket och kommuner i deras arbete.

De grunda mjukbottnarna är viktiga uppväxtområden för till exempel rödspotta. Områdena på västkusten bidrar med drygt tre fjärdedelar av den totala tillförseln av nya rödspottor till den vuxna populationen i Skagerrak och Kattegatt. De är också viktiga ur ekonomisk synvinkel. Skulle tillgången till grunda mjukbottnar öka med en kvadratkilometer, kan det ge en ekonomisk vinst i rödspottefisket motsvarande drygt 300 miljoner över en femtioårsperiod.

Enligt Johan Stål bör fångstregleringar vara den primära åtgärden för att förvalta det kommersiella fiskebeståndet i Skagerrak och Kattegatt, men fiskens starka koppling till miljöerna i den grunda kustzonen antyder att en restaurering och ett skydd av livsmiljöerna kan fungera som viktiga komplementära åtgärder.

Kontaktinformation
För mer information
Johan Stål
Institutionen för marin ekologi, Kristinebergs marina forskningsstation
Göteborgs universitet
Tel: 0523-185 00
E-post: johan.stal@kmf.gu.se

Handledare: Leif Pihl, tel: 0523-185 35, e-post: leif.pihl@kmf.gu.se

Avhandlingen har titeln: “Essential Fish Habitats- The Importance of Coastal Habitats for Fish and Fisheries”

Disputationen äger rum: Fredagen den 16 februari kl 10.00, Kristinebergs marina forskningsstation, Fiskebäckskil.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera