Tema

Ledande svensk miljöteknik kräver att företag och forskare samverkar

Sverige har goda förutsättningar för utveckling och tillväxt inom miljöteknik. Men för att klara konkurrensen globalt måste svenska företag och forskare samverka. Det behövs tvärvetenskaplig forskning som ser till hela system. Forskningssatsningar bör ta fasta på svenska styrkeområden som hållbart samhällsbyggande, transporter för ett uthålligt samhälle, energiteknik, miljöskyddsteknik, bioresurser samt lätta och avancerade material. Det visar den forskningsstrategi som Formas och VINNOVA lämnat till regeringen.

– Strategin ska stärka miljöteknikforskningen och att få företag och forskare att samverka, säger Sture Blomgren, tf GD på Formas. Det behövs tvärvetenskaplig forskning som ser till hela system och inte bara till enskilda produkter och det behövs också samhällsvetenskaplig forskning.

En viktig fråga är förutsättningarna för samfinansiering av forskningen mellan offentlig verksamhet och näringsliv.

– Näringslivet ska gå in med lika mycket medel och små och medelstora företag ska delta, säger Per Eriksson, GD på VINNOVA. Satsningen ska stärka företagens internationella konkurrenskraft och ge hållbar tillväxt och nya arbetstillfällen i Sverige.

Intresset för miljöteknik är stort i näringslivet och hos myndigheter. Sverige är till exempel bland de bästa på att komma till rätta med utsläpp och giftiga ämnen i produkter och i industriprocesser. Men det svenska innovationssystemet har också svagheter – hemmamarknaden är liten och de flesta företagen inom till exempel reningsteknik, avfallsteknik och förnybar energi är små.

För att stärka miljötekniken och få ut den brett på marknaden behövs samverkan mellan flera aktörer liksom satsningar inom flera delar av innovationskedjan. Med framsynta statliga insatser, lagstiftning/regleringar, stimulanser, styrmedel, samhällelig upphandling med hänsyn till miljöprestanda, samt genom stöd till forskning och utveckling kan Sverige bli ledande.

Strategin ligger till grund för en gemensam utlysning av nya forsknings- och utvecklingsmedel i vår. Omkring 45 miljoner kronor ska satsas under 2007-2008.

I strategin ges en bred definition av miljöteknik:
Miljöteknik innefattar sådana produkter, system, processer och tjänster som ger tydliga miljöfördelar i förhållande till befintliga eller alternativa lösningar sett i ett livscykelperspektiv. Denna definition av miljöteknik är helt i linje med definitionen av miljöteknik i EU:s ETAP (Environmental Technologies Action Plan). Syftet är att förskjuta fokus från produkter till hela system, resurseffektivitet och hållbar utveckling.

Läs hela strategin: http://www.vinnova.se/upload/dokument/Om_VINNOVA/Regeringsuppdrag/Miljoteknik/Forskningsstrategi%20för%20miljöteknik%20070201.pdf

Kontaktinformation
Anna Hallgren, handläggare VINNOVA, e-post Anna.Hallgren@VINNOVA.se, telefon 08-473 30 87, eller Conny Rolén, forskningssekreterare Formas, e-post Conny.rolen@formas.se, telefon 08-775 40 30.

Formas tidning Miljöforskning nr 5-6 2006 har tema Miljöteknik.

I broschyren Näring åt Näringslivet beskrivs några pågående miljötekniksprojekt.

Ledande svensk miljöteknik kräver att företag och forskare samverkar

 lästid ~ 2 min