Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

10 januari 2007

Billigare analys av dioxiner med ny teknik

Dioxinanalyser behövs bl.a. för att kunna upptäcka om mat blivit förorenad. Conny Danielsson, Umeå universitet, har i sin avhandling utvärderat en ny analysteknik som kan bli betydligt billigare än dagens metoder.

Dioxiner är en grupp av svårnedbrytbara miljögifter som finns i nästan alla delar av vår miljö. Eftersom de förekommer i väldigt låga nivåer är analysen komplex och utmanande. Dagens metoder för rutinanalys av dioxinliknande miljögifter är dyra och tidskrävande och därför finns det ett behov av snabbare och billigare tekniker.
Dioxiner bildas bl.a. vid sopförbränning och som biprodukt vid produktion av klororganiska ämnen som t.ex. kan användas som träskyddsmedel. Genom att rutinmässigt analysera mat och foder går det att upptäcka dioxinförorenade produkter på ett tidigt stadium och förhindra dessa från att nå konsumenterna. Även jord där impregnering av trä har ägt rum är förorenad med dioxiner och många platser är i behov av sanering. Detta är mycket kostsamt och för att optimera saneringen behövs information om fördelning och nivåer av dioxiner i jorden och därmed måste ett stort antal prover analyseras.
Conny Danielsson har i sin avhandling undersökt huruvida en ny teknik är lämpad för att analysera dioxiner i mat, foder, flygaska och jord. Tekniken kallas för två-dimensionell gas kromatografi. De resultat som han fått fram med den nya tekniken visade sig överensstämma väl med den konventionella dyrare tekniken. Den utvecklade metoden svarar dessutom mot EU:s kriterier för screening-metoder i mat och foder. Resultaten visar också att tekniken har potential att i framtiden användas som rutinmetod för detaljerad dioxinbestämning. För att effektivisera metoden har den kromatografiska separationstekniken även kombinerats med en nyutvecklad instrumentell extraktionsteknik som förkortar provupparbetningstiden och därmed även minskar analyskostnaderna ytterligare. Den undersökta tekniken är lovande både som komplement och som möjlig ersättning av dagens analysteknik. För att säkerställa kvaliteten behövs dock mer resultat och det är även nödvändigt att utveckla en snabb och pålitlig mjukvara.

Fredagen den 19 januari försvarar Conny Danielsson, Kemiska institutionen, Umeå universitet, sin avhandling med titeln Trace analysis of dioxins and dioxin-like PCBs using comprehensive two-dimensional gas chromatography with electron capture detection. Svensk titel: Spåranalys av dioxiner och dioxinlika PCB:er genom användande av två-dimensionell gas kromatografi med elektroninfångningsdetektion. Disputationen äger rum kl 10.00 i sal KB3B1, KBC-huset. Fakultetsopponent är Dr. Jean-Marie Dimandja, Department of Chemistry, Spelman College, Atlanta, GA, USA.

Conny Danielsson kommer ursprungligen från Älvsbyn. Han har vid två tillfällen tilldelats Otto Hutzingers student presentation Award (Boston 2003 och Toronto 2005) för presentationer av resultat publicerade i hans avhandling.

Kontaktinformation
För ytterligare information, kontakta:
Conny Danielsson
E-post: conny.danielsson@chem.umu.se
Tel: 090-786 9323

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera