Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

6 december 2006

Umeå universitets kognitionsvetenskapliga program håller måttet

Högskoleverket har utvärderat grund- och forskarutbildningen i kognitionsvetenskap vid Umeå universitet och fyra andra svenska lärosäten. Samtliga utbildningar uppfyller kvalitetskraven för högskoleutbildning.

Högskoleverkets bedömargrupp pekar bland annat på vikten av att de kognitionsvetenskapliga utbildningar sätts in i en helhet och att det behövs introduktionskurser som lägger grunden till en förståelse av olika ämnen och hur lika perspektiv kan integreras. Man uppmanar också till ökat internationellt samarbete.

Umeå universitet, Högskolan i Skövde samt vid Linköpings, Lunds och Göteborgs universitet erbjuder utbildningar i kognitionsvetenskap. Lärosätenas grundutbildningar har olika upplägg och profiler vilket Högskoleverket tycker är positivt. Däremot uppmanar Högskoleverkets bedömargrupp att det vore bra om profilerna avspeglades tydligare i utbildningarna.

Vid Umeå universitet kan man i dagsläget läsa ett fyraårigt magisterprogram inom kognitionsvetenskap och även fortsätta med forskarutbildning. Från hösten 2007 påbörjas ett Bolognaanpassat treårigt kandidatprogram istället, som kan byggas på med en masterexamen.

Studenterna på Umeå universitets grundutbildning i kognitionsvetenskap är till stor del nöjda med sin utbildning och menar att den uppfyller deras förväntningar.

Däremot tycker de inte att de fem ämnen som ingår i utbildningen – datavetenskap, filosofi, fysiologi, lingvistik och psykologi – ger en sammanhängande bild av ämnet kognitionsvetenskap. Högskoleverkets bedömargrupp anser att både grund- och forskarutbildning behöver bli mer enhetliga.

Enligt Högskoleverket visar det bland annat att det rent generellt är svårt att organisera en tvärvetenskaplig utbildning på ett bra sätt. Ett exempel på detta är att ersättning för respektive kurs går till den institution som ger kursen och inte via utbildningsprogrammets ledning.

Programmets ledning är medveten om bristerna och arbetar för att rätta till dem. I och med införandet av Bolognaprocessen hösten 2007 kommer utbildningarna att förändras och målet är att höja ämnesidentiteten och göra programmet mer enhetligt, något Högskoleverket bedömer kommer att bidra till en bättre helhet.

Utvärderingen kommer att följas upp om tre år.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta:
Michael Gruber, programkoordinator för Kognitionsvetenskapliga programmet, Umeå universitet, tel. 090-786 78 35, Michael.Gruber@psy.umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera