Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

6 december 2006

Mot ökat lokalt inflytande i Sri Lankas kustområden

Olika former av samarbetskoalitioner mellan statliga, civila och privata samhällsaktörer har blivit en allt vanligare politisk arbetsform, både för att uppnå politiska resultat och för att öka det demokratiska inslaget i politiska processer. Ingegerd Landström har i sin avhandling studerat den Sri Lankesiska statens ansträngningar att få till stånd ett sådant samarbete i frågor som rör användningen av mark och naturresurser i Sri Lankas kustområde, som drabbades av tsunamin 2004.


Sedan början av 1990-talet har den lankesiska staten eftersträvat ett ökat samarbete mellan statliga och lokala civila aktörer när det gäller planering och implementering av det nationella kustmanagementprogrammet. Introduceringen av så kallade SAM-projekt (Special Area Management) i områden med särskilt svårlösta miljöproblem syftar till att skapa samarbetskoalitioner – partnerskap – mellan en rad aktörer på olika nivåer. Framför allt syftar dessa projekt till att ge lokala aktörer ökat inflytande över användningen lokala naturresurser. Detta, i sin tur, förväntas kunna bidra till en ekologisk och ekonomisk uthållig utveckling i byar och städer belägna längs med kusten.

De SAM-projekt som genomförts under 1990-talet har haft begränsad framgång, både med avseende på antal lokala aktörer som tagit del i samarbetet och det inflytande de har fått. I sin avhandling analyserar Ingegerd Landström olika faktorer som kan ha bidragit till detta. Två faktorer som lyfts fram är bristen på formella lokala organisationer som kan delta i samarbetet och en bristande erfarenhet hos lokala aktörer när det gäller att delta i politiska processer. Avhandlingen visar också på de konflikter som existerar mellan aktörer som förväntas samarbeta inom SAM projekten, samt den skeptiska inställningen till ökat lokalt inflytande som finns hos vissa aktörer.

– Dessa faktorer behöver i sig inte utesluta ett framgångsrikt samarbete, men de måste tas i beaktande fullt ut, något som för närvarande inte görs inom SAM-projekten, säger hon.

Betydelsen av att finna arbetsformer som kan bidra till ett demokratiskt lokalt inflytande över användningen av mark och naturresurser i Sri Lanka´s kustområde är särskilt viktigt i ljuset av det pågående återuppbyggnadsarbetet efter tsunamin i december 2004. Tsunamin har haft enorma konsekvenser för kustbefolkningen, men genom ett ökat politiskt inflytande kan de i större utsträckning påverka sin situation och därmed också återuppbyggnaden av deras liv och försörjningsmöjligheter.

Kontaktinformation
För ytterligare information, kontakta Ingegerd Landström på telefon 018-471 73 90 eller e-post ingegerd.landstrom@kultgeog.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera