Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

6 december 2006

Genusforskning utmanar industrins mansdominans

Av tradition har norrländska basnäringar som gruv- och skogsindustri varit kraftigt mansdominerad. Nu har Umeå universitet fått stöd för ett forskningsprojekt med utmaningen att föra in ett genusorienterat synsätt i dessa näringsgrenar.

Statliga Vinnova har tilldelat forskningsprojektet 1,3 miljoner kronor och med en lika stor del från ProcessIT Innovations omsluter forskningsprojektet 2,6 miljoner. ProcessIT är ett initiativ från basindustrin i norra Sverige med syfte att ta fram nya IT-lösningar i samarbete med mindre IT-företag och forskare vid Umeå och Luleå universitet.

Basindustrin med sina stora företag inom bland annat gruv- och skogsnäringen står inför ett betydande teknikskifte när avancerade IT-lösningar förvandlar de flesta av industrins processer. Ett problem som ofta lyfts fram i samband med detta är att det trots många års jämställdhetsarbete fortfarande råder obalans mellan andelen verksamma kvinnor och män.

Denna obalans gäller både basindustri och IT-området, privata såväl som offentliga verksamheter. Det finns därför ett önskemål om att kunna säkerställa att såväl kvinnors som mäns erfarenheter av IT-användning tillvaratas i innovationssystemet.

? Kvinnor upplever ofta att de avkrävs ett engagemang för att försöka förändra rådande tillstånd. Obalansen mellan män och kvinnor inom industri och IT-området görs ofta till ett “kvinnligt” problem, menar Anna Croon Fors, forskningsledare för projektet vid institutionen för informatik.

En viktig fråga i projektet blir att undersöka hur aktörerna inom ProcessIT Innovations ska organisera sig för att motverka att viktiga kunskapsområden och erfarenheter osynliggörs i det utvecklingsarbete som bedrivs.

Med ett genusorienterat synsätt blir kategorier som män, kvinnor och informationsteknik varken stabila eller enhetliga. Snarare utgör dessa kategorier en mångfald av möjligheter som skapas och omskapas i förhållande till varandra. Därför blir det i detta projekt viktigt att synliggöra och ifrågasätta hur dessa kategorier kommer till uttryck och värderas. Något som också kan handla om ett utveckla radikalt annorlunda synsätt. Utmaningen är således att införliva ett synsätt bland ProcessIT:s aktörer, som medger utrymme för utforskandet alternativ som är gynnsamma för innovationssystemet som helhet.

Den grundläggande idén bakom projektet är att beskriva, utforska och påverka tänkandet om genus, innovation och informationsteknik. Därför har projektet som mål att etablera en varaktig infrastruktur där genusforskningens relevans och betydelse synliggörs. Projektet förväntas även utveckla och integrera genusforskning som ett centralt kompetensområde för ledande basindustri och IT-aktörer.

Kontaktinformation
För mer information: Anna Croon Fors nås på telefon 090-786 61 35 eller mobiltelefon 070 – 360 30 50, e-post acroon@informatik.umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera