Artikel från Luleå tekniska universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

23 november 2006

Släpp kontrollen och få bättre resultat

Anstränger sig chefer i onödan för att uppnå kontroll?I en ny doktorsavhandling från Luleå tekniska universitet konstateras att alla organisationer bör betraktas som organiserad komplexitet – kontroll och det som är känt existerar parallellt med det icke-kontrollerbara och okända. Det är inte fel att chefer anstränger sig att ha tydliga mål eller använder olika metoder för att säkra produktionens resultat, men de måste i högre grad vara medvetna om och ha kunskap om grundförutsättningarna för att kunna förena kontrollen med lärande och utveckling.

Att säkra produktionens resultat innebär rutiner som upprepas. Utveckling däremot innehåller mer av det icke-kontrollerbara och okända. I praktiken kan chefer inte bortse från det icke-kontrollerbara, okända och rutiner samt ett fenomen som kallas för självorganisering. Tillsammans innebär dessa fenomen att varje grupp bör ses som unik, oavsett om det är frågan om en ledningsgrupp eller en produktionsgrupp.

– Sättet att se på organisationer som organiserad komplexitet får vidare konsekvenser för hur relationen mellan utbildning och arbete uppfattas, säger Sören Augustinsson som den 28 november disputerar med avhandlingen Om organiserad komplexitet – Integration av organisering, lärande och kunnande.

– Vanligtvis ses relationen mellan utbildning och kunnande som något oproblematiskt, men i avhandlingen visar jag att det är betydligt mer problematiskt än vad som hittills diskuterats.

När chefer försöker få utbildningsinsatser av olika slag till konkret handlande måste å ena sidan kontroll och det kända och å den andra icke-kontroll och det okända tillsammans med den ständiga strävan till rutiner beaktas. De verktyg och de nya sätt att se på organisationer som presenteras i Sören Augustinssons doktorsavhandling är att chefer, för att få till stånd utveckling, bättre bör lära sig att hantera paradoxen mellan kontroll och icke-kontroll samt förstå fenomenet självorganisering- alltså ett synsätt som i mycket går tvärtemot rådande praxis i modern organisationsteori.

Sören Augustinsson (född 1957) är verksam vid Högskolan i Kristianstad där han arbetar med utbildning och forskning i samverkan med det omgivande samhället, framför allt med fokus på organisations- och verksamhetsutveckling. Han är också fristående konsult och föreläsare inom området organisering, lärande och ledarskap såväl inom privat som offentlig sektor.

Upplysningar: Sören Augustinsson, tel. 0708-48 34 62, soren.augustinsson@bet.hkr.se eller universitetets pressansvariga Lena Edenbrink, tel. 0920-49 16 22, 070-679 16 22, lena.edenbrink@ltu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera