Tema

Fenomenologi, rörelse och mennoniter

Kan religiös rörelse hos ett migrerande folk förväxlas med geografisk rörelse? Detta sker i den kanadensiske författaren Rudy Wiebes Mennonitromaner menar Malin Sigvardson i sin avhandling vid Engelska institutionen, Stockholms universitet.

– I de undersökta romanerna av den kandensiske författaren Rudy Wiebe uppträder rörelse som ett fenomen skiktat i olika nivåer, där geografiska, historiska, teologiska och personliga faktorer samspelar i en komplext varierande helhet, säger Malin Sigvardson som i sin avhandling har belyst de olika skikten med hjälp av fenomenologisk och teologisk metodik.

Wiebes romaner behandlar stora delar av mennoniternas historia. Mennonitrörelsen uppstod som en del av Anabaptiströrelsen i Nederländerna och Schweiz i samband med reformationen. Då Anabaptismen avskyddes både av lutheraner och katoliker förbjöds den tidigt, och anabaptisterna utsattes för våldsam förföljelse. Mennoniterna, som har sitt namn efter prästen Menno Simons, flyttade via Polen och Preussen till Ryssland, och senare under 1800- och 1900-talen vidare till Nord- och Sydamerika för att kunna bevara sin religiösa särart och sina traditioner.

– Mennoniternas historia är starkt präglad av förflyttningar. Den radikala gudsupplevelsen som präglar mennoniternas historia kommer till uttryck i vardagslivet så att minsta fysiska rörelse automatiskt blir del av en teologisk helhetsbild av livet, säger Malin Sigvardson.

Mennoniternas pacifistiska hållning och stränga arbetsmoral utgör komponenter i ett komplext förhållingssätt till tro och praktisk verklighet och i allt finns en underliggande rörelsesystematik som Malin Sigvardson utforskat på olika plan. Fenomen som folkvanding, våld, arbete, tillbakadragenhet och tro bildar gemensamt en rörelsevärld som specifikt kännetecknar en viss kultur.

Intressant i avhandlingen är bland annat den glidning som Malin Sigvardson finner påtaglig i romanernas skildring av en pågående moderniseringen av mennoniternas livshållning. Texterna antyder ett smygande sönderfall där det blir allt svårare för den historiskt tillbakablickande individen eller berättaren att göra en klar åtskillnad mellan folkvandringarnas egna affekter och den religiösa affekt som varit deras ursprung och drivande kraft.

Avhandlingens titel: The Constitution of Movement in Rudy Wiebe’s Fiction: A Phenomenological Study of Three Mennonite Novels.

Faktaruta:
Wiebe, som själv är Mennonit, är kanske mest känd för The Temptations of Big Bear och A Discovery of Strangers, romaner som gjort honom till tvåfaldig vinnare av Kanadas mest prestigefyllda litteraturpris, The Governor-General’s Award (1973 och 1994).

Ytterligare information:
Malin Sigvardson, Engelska institutionen, Stockholms universitet, tfn 08- 88 07 83, mobil 0733-14 73 88, e-post malin.sigvardson@English.su.se.

Fenomenologi, rörelse och mennoniter

 lästid ~ 2 min