Artikel från Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

3 oktober 2006

Det sista som behövs är slentrian när det gäller barn.

Alla är unika, det gäller i synnerhet barn och ungdomar som är omhändertagna för mental ohälsa på institutioner. Ett kreativt, radikalt och tvärprofessionellt samarbeta tillsammans med både föräldrar och vårdgivare, är därför nödvändigt för att positivt förändra deras liv. Det visar en avhandling från Nordiska Högskolan för folkhälsovetenskap.

Barn som omhändertas av staten är individer som oftast har allvariga och komplexa psykosociala problem. Det kan gälla barn som utsatts för vanvård, övergrepp eller har föräldrar som inte kan ta hand om dem. Men det kan också gälla barn som glidit in i missbruk, kriminalitet och därför har svårt för det sociala samspelet i skolan och i samhället. Detta är unga människor som har klara svårigheter att leva i en värdig uppväxtmiljö.

Elisabeth Willumsen har granskat hur det tvärprofessionella samarbetet ser ut och fungerar runt ungdomar, åldrarna 12-18 år, med psykosociala problem som är omhändertagna på institution hos det norska Barnevernet. Barnevernet motsvarar den svenska socialnämnden och kommunernas individ- och familjeomsorg IFO.
– Det är viktigt att yrkesgrupperna kring dessa ungdomar har en beredskap och är öppna för andra samarbetspartners och även för föräldrarna. Det räcker inte med standardiserade lösningar, det behövs mycket kreativitet över gränserna, säger Elisabeth Willumsen.

Hon har tittat närmare på institutionschefernas roll och där funnit att de har en viktig funktion i att bygga broar mellan externa och interna resurser och på så sätt skapa ett gynnsamt arbets- och samarbetsklimat. Genom att som chef ta en aktiv roll i att skapa och understödja dessa nätverk ökar möjligheterna för att ungdomarna skall få rätt hjälp och att resurserna utnyttjas på bästa sätt.

Det övriga teamet “Ansvarsgruppen” runt varje ungdom, med psykologer, socialarbetare och annan personal, bidrar sedan med sin unika kunskap om varje individ och ser till att utforma både de legitima besluten och de konkreta åtgärder som är nödvändiga. De har också en central roll i att få med sig ungdomarna i ett aktivt deltagande.
– Även föräldrarna vill ta en mer aktiv roll genom att återta föräldraskapet, stötta barnet och på sikt själva kunna söka den hjälp och de tjänster som behövs av samhället, säger Elisabeth Willumsen.

Avhandlingen visar att ett öppet tvärprofessionellt samarbete måste ha fungerande strukturer och att institutionscheferna har en betydelsefull roll i detta. Resultaten är givetvis av betydelse även för andra organisationer inom hälso- och sjukvården menar Elisabeth Willumsen.

Kontaktinformation
För mer information kontakta:

Elisabeth Willumsen, Universitetslektor Universitetet i Stavanger, Norge. telefon: 00 47 97754729 (mob.), 00 47 51831000 (jobb). e-post elisabeth.willumsen@uis.no

Doktorsavhandlingen har finansierats av Norges Forskningsråd och Universitetet i Stavanger med stöttning av Rogaland Fylkeskommune.

Handledare:
Professor Elisabeth Severinsson, tlf. 00 47 97501822 (mob.). elisabeth.severinsson@uis.no

Avhandling för doktorsexamen i folkhälsovetenskap vid Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap i Göteborg.
Avhandlingens titel: Interprofessional Collaboration in Residental Childcare

Avhandlingen försvaras fredagen den 6 oktober, klockan 13:00, NHV´s Aula, Nya varvet, hus 25 i Göteborg

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera