Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

27 september 2006

Biologisk mångfald förutsättning för väl fungerande ekosystem

Utrotning, överfiske och utsläpp är några av vår tids hot mot den biologiska mångfalden. Men behöver vi verkligen alla dessa arter? Ja, menar forskare vid Göteborgs universitet.

Tidigare forskning har visat att enskilda arter ofta är viktigare än artantalet i sig. Men att dra slutsatsen att betydelsen av den biologiska mångfalden är överskattad är farligt. Det menar Lars Gamfeldt, doktorand vid Göteborgs universitet som i sin avhandling presenterar resultat som visar det motsatta.

I sitt avhandlingsarbete har han undersökt olika aspekter av en förändrad biologisk mångfald i havet. Han har bland annat studerat huruvida det spelar roll om havstulpanens larver kommer från ett eller flera par föräldrar. Resultaten visade att larverna klarade sig bättre ju fler föräldrar som var med och lekte, och gynnas alltså av den biologiska mångfalden. Resultaten sammanfaller med andra studier som visar att det kan vara bra att bevara en hög variation inom arter.

I avhandlingen presenteras också resultat som tyder på att en mångfald av arter garanterar ett mer effektivt utnyttjande av byten och energiflöde uppåt i näringskedjan. Det visade sig nämligen att sammansättningen av encelliga alger och de rovdjur som äter algerna, ciliater, är beroende av varandra. De algsamlingar som består av många olika arter äts av en större rovdjursstam än de som består av färre arter. Om byten och rovdjur tilläts flytta runt mellan samhällen av olika artsammansättning blev resultatet att rovdjuren totalt sett blev mer effektiva och därmed höll nere antalet byten.

Genom att studera tidigare publicerade forskningsresultat och skapa en enkel modell, har Lars Gamfeldt sett indikationer på att ekosystem är mer känsliga för artförluster om man tar hänsyn till fler processer än en. Något som tidigare inte studerats i någon större omfattning. Exempel på viktiga processer i naturen är primärproduktion, omsättning av näringsämnen, biokontroll av ogräsarter och insekter samt klimatreglering. Eftersom olika arter ofta är viktiga för olika ekosystemprocesser är det troligt att en process kan påverkas negativt vid förlust av arter även om en annan inte påverkas alls.
– Det finns följaktligen många skäl till varför vi inte bör utrota arter om det kan undvikas. En biologisk mångfald är viktig, både i dag och imorgon, för att garantera väl fungerande ekosystem, säger Lars Gamfeldt.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta
Lars Gamfeldt
Institutionen för marin ekologi
Göteborgs universitet
Tel: 0526-686 84 eller 0703-393921
E-post: Lars.Gamfeldt@tmbl.gu.se

Handledare:
Per Jonsson
Tel: 0526-68627
E-post: Per.Jonsson@tmbl.gu.se

Avhandlingen har titeln: “Biodiversity and Ecosystem Functions – the Importance of Marine Biodiversity for Ecosystem Functioning”

Disputationen äger rum: Fredagen den 29 september 2006, kl 10.00 på Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Strömstad

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera