Artikel från Formas

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

18 september 2006

Fortsätt att öronmärka medel till forskning inom ekologisk produktion

Fortsatt öronmärkt finansiering av forskning inom ekologisk produktion. Det rekommenderar de två internationella paneler som har utvärderat vetenskaplig kvalitet och relevans hos svensk forskning inom området 1997-2004. Hälften av projekten har hög vetenskaplig kvalitet ur ett internationellt perspektiv och merparten är relevanta för såväl ekologisk produktion som för jord- och trädgårdsbruk i allmänhet.

Sedan början av 1990-talet har forskning och försöks-verksamhet inom ekologisk produktion fått öronmärkta medel av Formas/SJFR samt av Jordbruksverket. I januari 2006 påbörjades, på Formas initiativ, en internationell utvärdering av denna forskning för perioden 1997-2004. Det är den första internationella utvärderingen av forskning inom ekologisk produktion som utförts. En grupp framstående utländska forskare har utvärderat forskningens vetenskapliga kvalitet och en rådgivargrupp har utvärderat dess relevans och nytta.

Båda grupperna rekommenderar fortsatt öronmärkt finansiering, inte minst mot bakgrund av de höga ambitioner som den svenska regeringen har vad gäller ekologisk odling och djurhållning. Fortsatt forskning inom området kan sannolikt leda till ett mera hållbart nyttjande av mark och andra naturresurser, enligt grupperna.

Utvärderingen visar att den vetenskapliga kvaliteten varierade mycket. Hälften av projekten hade en vetenskaplig kvalitet av god internationell klass. Nästan en tredjedel bedömdes dock vara bristfälliga framförallt beroende på liten eller utebliven vetenskaplig publicering. Särskilt inom det socioekonomiska området fanns många svaga projekt.

Utvärderarna var imponerade av de goda möjligheter till forskning inom ekologisk produktion som finns i Sverige. Forskningens resultat behöver dock spridas utanför landet och forskarpanelen rekommenderar mer internationell vetenskaplig publicering och mer samarbete med utländska forskare. Dessutom framhävs särskilt behovet av fler goda projekt med inriktning på marknads- och socioekonomiska frågor och projekt som tar ett helhetsgrepp på produktion, ekonomi och miljö.

Rådgivargruppen konstaterade att relevansen generellt var bra i de utvärderade projekten, men att en relativt liten andel av projekten genererade nya resultat av stort praktiskt intresse. Forskarna ansågs överlag vara dåliga på att delge avnämarna sina resultat.

– Formas kommer att ta initiativ till ett uppföljande möte med finansiärer, forskningsutförare och näringen för att diskutera vilka åtgärder som är behövs med bakgrund mot utvärderingens slutsatser och rekommendationer, säger Hans-Örjan Nohrstedt, tf huvudsekreterare på Formas.

Utvärderingen har skett i samarbete med Stiftelsen Lantbruksforskning, SLF, Jordbruksverket, SJV, och SLUs program Ekoforsk som alla har finansierat forskning och försöksverksamhet inom området. Utvärderingen har avsett 104 projekt med en finansiering om totalt 241 miljoner kronor.

Kontaktinformation
För mer information kontakta Emilie von Essen, 08-775 40 38, 0733 50 31 61, eve@formas.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera