Tema

Hur påverkar redovisningen beskattningen?

Beskattning av svenska företag utgår från det redovisade nettoresultatet, som hämtas från årsbokslut eller årsredovisning. Jan Bjuvberg vid Handelshögskolan i Stockholm (HHS) har i sin avhandling undersökt i vilken utsträckning redovisningen påverkar företagens beskattningsbara vinst.

Som huvudregel gäller att god redovisningssed är styrande för den skattemässiga periodiseringen, det vill säga för frågan om vilket beskattningsår en viss inkomst eller utgift ska hänföras till. Den traditionella uppfattningen är att redovisningen, förutom periodiseringen, inte påverkar beskattningen.

− Min avhandling visar att detta är en förenkling. Redovisningen kan få betydelse för beskattningen även i andra situationer än vid periodiseringen. Detta gäller till exempel för frågan om en inkomst är skattepliktig och om en utgift är avdragsgill, säger Jan Bjuvberg.

Det starka samband som råder mellan redovisning och beskattning skapar problem vid beskattningen. Det beror framförallt på den pågående internationaliseringen av det svenska redovisningssystemet, som lett till ett ökat utrymme för företagen att värdera tillgångar till verkligt värde i redovisningen.

Kontaktinformation
För ytterligare information, kontakta:

Jan Bjuvberg, Handelshögskolan i Stockholm
Mobil: 070-757 55 42

Hur påverkar redovisningen beskattningen?

 lästid ~ 1 min