Tema

Samarbetsprojekt ska förbättra effektivitet och miljö för livsmedelsindustrin

Inom livsmedelsindustrin är det extra viktigt att hantera produktions- och miljöfaktorer samtidigt. Nu ska det tvärvetenskapliga forskningsprojektet REELIV utveckla verktyg som hjälper till.

I REELIV, som står för ”Redskap för effektiv och resurssnål livsmedelsproduktion”, samarbetar Chalmers med SIK – Institutet för Livsmedel och Bioteknik samt flera svenska livsmedelsindustrier i en unik, tvärvetenskaplig forskargrupp. Projektet, som pågår i två år, finansieras av VINNOVA och de deltagande företagen.

Verktyg ska tas fram som kombinerar miljösystemanalys med simulering av produktionsflöden. Tillsammans med industrin och detaljhandeln ska forskarna utveckla och pröva dessa verktyg, som man räknar med bidrar till ökad produktivitet och minskad miljöpåverkan. Det gemensamma målet är en konkurrenskraftig, svensk livsmedelsindustri.
– Det är en spännande utmaning att kombinera produktionseffektivitet och miljöeffektivitet inom livsmedelsområdet, säger Karin Östergren från SIK, som är projektledare. Jag tror vi kommer att hitta nya lösningar och arbetssätt. Konstigt nog befinner vi oss på jungfrulig mark, men det ska vi ändra på nu!

Höga krav på flexibilitet och effektivitet
Livsmedelsindustrin består till stor del av små- och medelstora företag. De är utsatta för allt hårdare konkurrens, bland annat genom handelns egna märkesvaror och stor import av livsmedelsprodukter. Detaljhandeln kräver hög leveranssäkerhet och allt kortare tid från order till leverans. Samtidigt önskar konsumenterna fler produkter att välja mellan. Produktionen blir komplicerad och spillet ökar. För att klara konkurrensen krävs att livsmedelsindustrin arbetar effektivt och hushållar med sina resurser, till exempel genom att minimera lagerhållningen, utnyttja produktionslinjer effektivare, minska energiåtgång och vattenanvändning samt minska svinn och kassationer.

– Allt detta ställer mycket höga krav på flexibilitet och effektivitet, säger Karin Östergren.
Sådana krav är mycket vanliga i verkstadsindustrin.
– Jag tror att Chalmers har mycket att tillföra från vår erfarenhet av forskning inom andra typer av produktionssystem. Här är det ännu tuffare produktionskrav. Chalmers miljöforskare i projektet kan också ge en kvalificerad analys av miljöbelastningen i produktionskedjan, säger Johan Stahre, chef för avdelningen Produktionssystem på Chalmers.

Belastar miljön
Produktion av livsmedel belastar miljön redan i jordbruksledet. Om livsmedel och råvaror kasseras sent i livsmedelskedjan påverkas därför miljön starkt negativt. Därför blir det miljömässiga livscykelperspektivet allt viktigare när livsmedelsprodukter utvecklas och produceras. Ekonomiska och tekniska överväganden görs redan, men miljöfaktorer saknas ofta i lönsamhetsekvationen. Om produktions- och miljöfaktorer kan hanteras samtidigt så blir produktionen effektiv och resursanvändningen hållbar.

Centrala företag i projektet är Arla Foods, Lantmännnen Axa Foodservice, Kiviks Musteri och charkuteriföretaget Ingemar Johansson.

Kontaktinformation
För mer information kontakta:
Projektledare, tekn Dr Karin Östergren, SIK – Institutet för livsmedel och bioteknik,
e-post: koe@sik.se; telefon: 046-28 688 12
Docent Johan Stahre, Chalmers tekniska högskola, Avd. för Produktionssystem,
e-post: johan.stahre@me.chalmers.se, Telefon: 031-772 12 88

Samarbetsprojekt ska förbättra effektivitet och miljö för livsmedelsindustrin

 lästid ~ 2 min