Tema

Nanoteknik skapar osäkerhet

Gränser som uppfattats som självklara och tydliga suddas ut. Det blir svårare att dra slutsatser om världen med hjälp av sina sinnesintryck. Individerna blir osäkrare.

Det är slutsatser som Anja-Sofi Karhi drar i sin avhandling om nanoteknikens möjliga påverkan på vår förståelse av vår omgivning. Anja-Sofi Karhi är nybliven doktor vid Tema Teknik och social förändring, Linköpings universitet.

Nanoteknik är ett hett område som tillskrivs en betydande roll i framtiden. Nanotekniken arbetar på atomär och molekylär nivå och är alltså osynlig för människan. Den väntas få stort genomslag inte minst inom informations- och kommunikationsteknologi, IKT, där funktioner i framtiden kommer att kunna spridas ut till att finnas snart sagt överallt runt människan.

Anja-Sofi Karhi har jämfört några kännetecknande drag hos nanoteknik inom IKT med hur personer utan fackkunskaper om nanoteknik uppfattar sin omvärld idag. Hon visar att nanoteknikens möjligheter i flera fall kontrasterar mot hur dessa personer uppfattar fundamentala aspekter av tillvaron. Tekniken är skapad med biologiska system som förebild, och uppvisar egenskaper som förknippas med något levande och naturligt. Gränser som ses som självklara suddas ut, som mellan levande och icke levande materia, mellan naturligt och ickenaturligt och mellan yta och innehåll.

På sikt kan detta skapa en större osäkerhet hos individen och göra det svårare att dra slutsatser om världen med hjälp av sinnesintryck, är hennes slutsats.

Samtidigt liknar flera nanotekniska funktioner de vi redan vant oss vid i dagens informationssamhälle. Med nanoteknik kan vi få en ännu effektivare, snabbare och mera spridd informations- och kommunikationsteknik. Den skapar ett framtida ”informationssamhälle i koncentrat”.

Kontaktinformation
Anja-Sofi Karhi disputerade nyligen på avhandlingen Den lilla tekniken i det stora skeendet. Nanoteknik, gränser och omvärldsuppfattningar. Tel: 073 5814407, e-post: anjka@tema.liu.se

Nanoteknik skapar osäkerhet

 lästid ~ 1 min