Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

7 juni 2006

Klimatförändringar kan få stora konsekvenser för livet i havet

Att klimatförändringar kan få allvarliga konsekvenser på det marina djur- och växtlivet är inget nytt. I en avhandling från Göteborgs universitet visas dock att många populationer kan vara relativt tåliga mot förändringar i miljön, men att tåligheten har en gräns. Överskrids gränsen under längre perioder så påverkas populationerna drastiskt.

Effekterna av klimatförändringarna på växter och djur är ofta diffusa och det är svårt att dra några generella slutsatser om konsekvenserna av förändringar i miljön. Därför har det blivit allt viktigare att hitta arter som reagerar på miljöförändringar. Carl Johan Svensson från Göteborgs universitet har studerat vilken effekt en ökad havsmedeltemperatur skulle få på bland annat havstulpaner och alger, och visar i sin avhandling att tåligheten hos dessa marina organismer är ganska stor. Men överskrids ett visst gränsvärde – det vill säga en viss temperatur – under en längre tid så kan effekterna plötsligt bli väldigt stora.

Storleken på gränsvärdet, det vill säga vid vilken temperaturökning växt- och djurlivet i havet påverkas, varierar både mellan arter och mellan populationer inom en art. Vad som händer vid en klimatförändring är inte att gränsvärdet överskrids konstant utan att den ökade variationen i temperatur medför kortare eller längre perioder med höga temperaturer. Effekterna av dessa varmare perioder på populationer beror på periodens längd och hur väl populationerna kan återhämta sig.

I avhandlingen visas också att effekterna av en ökad temperatur inte behöver skilja mycket mellan populationer i geografiskt skilda områden, vilket tyder på att klimatförändringarna kommer att få regionala snarare än lokala konsekvenser hos marina organismer. Känsligheten för förändringar beror även på om populationerna har en liten eller stor spridning samt på organismens interaktioner med andra arter och populationer.

En viktig generell slutsats som kan dras av Carl Johan Svenssons studier är att vissa arter av havstulpaner kan användas som indikatorer för förändringar i havsmedeltemperatur, eftersom livscykeln hos havstulpaner är beroende av en stabil årstidsvariation i temperatur. Genom en årlig inventering av havstulpanarter på klippstränderna kan man således utvärdera hur den ökade temperaturen påverkar miljön och dess organismer.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta:
Carl-Johan Svensson
Institutionen för marin ekologi
Göteborgs universitet
Tel: 031-7732627
E-post: johan.svensson@marbot.gu.se

Handledare: Per Åberg
Tel: 031-7732707

Avhandlingen har titeln: “Matrix modelling of open and closed populations”.

Disputationen äger rum fredagen den 9 juni 2006 kl 10.00, i föreläsningssalen i “Botanhuset”, Carl Skottbergs Gata 22B, Göteborg

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera