Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

23 maj 2006

Konflikthantering och hållbar kustförvaltning genom lokal planering

Utvecklingstrycket på kusten har ökat kraftigt de senaste decennierna. Hållbar utveckling och hantering av kustens naturresurser har blivit ett viktigt tema, både internationellt och i Sverige. Men hur ska man hantera miljöproblem och lösa konflikter som uppstår på grund av intressemotsättningar mellan olika aktörer?

Lokalt deltagande och fysisk planering går att använda som verktyg för integrerad kustzonsförvaltning – under förutsättning att man utökar deltagandet utöver de normala procedurerna och att man på sikt förstärker hela kustförvaltningssystemets samordning mellan olika resursanvändningssektorer och förvaltningsnivåer.
En viktig slutsats är att deltagandeprocesserna i den form de vanligen används (brev, offentliga möten, rapporter) inte är anpassade till att hantera konflikter kring naturresursfrågor i kustzonen. En annan slutsats är att det finns ett antal strukturella problem i förvaltningssystemet, till exempel att den breda samordningen mellan land och vattenanvändning genom fysisk planering främst sker på kommunal och lokal nivå med för lite återkoppling till högre nivåer och att den endast sker ut till territorialgränsen på havet. Dessutom hamnar ett antal konfliktteman i skymundan, bland annat vattenbaserade resursfrågor som är centrala för integrerad kustzonsförvaltning. Inte heller värderingskonflikter hanteras tillräckligt ingående, trots att dessa har fått en allt större betydelse i samband med diskussionen kring lösningen av miljöproblem.

Hur man skall hantera miljöproblem och lösa konflikter som uppstår på grund av intressemotsättningar mellan olika aktörer diskuteras i samband med Integrerad Kustzonsförvaltning (engelska Integrated Coastal Zone Management). I Sverige anses fysisk planering med sina rutinmässiga deltagandeprocesser vara väl anpassad till att samordna land- och vattenanvändning samt olika kustanvändare och myndigheter.
Genom fyra fallstudier i västkustkommunerna Kungälv och Strömstad analyseras och diskuteras hur kommunal fysisk planering och dess deltagandeprocesser kan användas för att hantera naturresurskonflikter vid kusten. Konfliktexemplen handlar om vindkraft, om omvandling av fritidshus samt om motsättningar mellan naturskydd, rekreation och permanent boende. Avhandlingen analyserar även hur kommunal fysisk planering är inbäddad i förvaltningssystemet ur ett integrerat kustförvaltningsperspektiv.
Fallstudierna visar att många “glömda” teman hamnar på bordet och att chansen att hitta lokalt anpassade lösningar är större om man intensifierar det lokala deltagandet. Föreningar och eldsjälar är viktiga i dessa sammanhang. För att lösningarna skall vara hållbara krävs dock tillräckligt med tid och resurser samt uppbackning från myndigheter på alla nivåer.
Avhandlingens titel: Participation and Planning in the Management of Coastal Resource Conflicts: Case Studies in West Swedish Municipalities

Fakultetsopponentens namn: Professor Knut Strömberg, Chalmers Tekniska Högskolan, Göteborg
Tid och plats för disputation: Onsdagen den 31 maj 2006, kl. 10.15, Aulan, Annedalsseminariet, Övre Husargatan 34/Seminariegatan 1, Göteborg

Kontaktinformation
e-post: andrea.morf@he.gu.se

Svenbo Johansson, avdelningsdirektör
Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet
Besöksadress: Skanstorget 18
Postadress: Box 720, 405 30 Göteborg
tel. 031-773 1022

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera