Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

4 april 2006

Stress och ohälsa bland högutbildade tekniker

Stress kan vara en bidragande orsak till muskel- och hudbesvär samt huvudvärk i en högteknologisk arbetsmiljö. Otillräckligt kompetensutnyttjande verkar vara en riskfaktor för vissa av besvären. Det visar Clairy Wiholms avhandling om stress och ohälsa bland högutbildade tekniker. Hon disputerar den 6 april vid Uppsala universitet.

Clairy Wiholm har studerat en grupp högutbildade tekniker på ett utvecklingsbolag inom telekommunikationsindustrin i Sverige. Välutbildade kunskapsarbetare är en växande andel av dagens arbetskraft, men trots detta finns bara ett fåtal studier av stress och hälsa inom denna grupp.

Avhandlingen beskriver sambandet mellan psykosociala faktorer och arbetsrelaterad ohälsa som muskel- och hudbesvär samt huvudvärk. Clairy Wiholm har studerat både riskfakorer och skyddande faktorer för dessa besvär. För att utvärdera om stress är en bidragande orsak till besvären har försökspersonerna fått pröva ett stresshanteringsprogram.

Resultaten visar att psykosociala faktorer i en högteknologisk miljö påverkar stresskänsliga hormoner som i sin tur utgör en länk mellan miljön och de undersökta besvären. Förändringar i självskattad arbetsbelastning och förändringar i symptom som koncentrationssvårigheter, mental trötthet, rastlöshet, irritation och nedstämdhet samvarierar. Med en högre mental arbetsbelastning följde ökande kognitiva och beteendemässiga symptom.

Stresshantering hade en kortsiktig positiv effekt på vissa muskelbesvär och hudbesvär under själva den aktiva försöksperioden, däremot fanns ingen kvarvarande effekt vid uppföljningen fem månader efteråt. Stresshanteringsprogrammet hade inga effekter på den psykosociala miljön.

Kompetens och kompetensutnyttjande verkar vara en faktor som har betydelse för vissa typer av muskelbesvär, speciellt i arbetssituationer med lågt beslutsutrymme (självständighet i arbete i förhållande till kraven i arbete) och dåligt kompetensutnyttjande.

– Stress är sannolikt en bidragande orsak till vissa muskel- och hudbesvär samt huvudvärk i en högteknologisk arbetsmiljö. Att följa förändringar i den mentala belastningen i en organisation kan ge viktig information om de stressymptom som långsiktigt bidrar till ohälsa och sannolikt produktionsbortfall, säger Clairy Wiholm.

Stresshantering kan ses som ett tillfälligt verktyg, som kan användas i samband med perioder av hög arbetsbelastning i syfte att sänka stressnivån hos individen och därmed minska risken för vissa kroppsliga symptom. Men det gäller också att se till andra faktorer, t ex möjligheterna till kompetensutveckling.

– I många organisationer är kompetensutveckling individens ansvar, “se till att man är anställningsbar”. Det är möjligt att rätt kompetensutnyttjande ska ses som en arbetsmiljöfråga som mera tydligt bör utgå från företagets mål och strategier, säger Clairy Wiholm.

Kontaktinformation
Kontaktperson: Clairy Wiholm, tel:018-611 34 23, 0706-57 99 82 eller e-post: Clairy.Wiholm@pubcare.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera