Artikel från Skogforsk

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

10 mars 2006

Miljonregn över Skogforsk

Skogforsk, Skogsbrukets forskningsinstitut, får 10 miljoner kronor från Formas och skogsnäringens specialsatsning på bättre skogsföryngringar. Pengarna fördelas på tre projekt – utveckling av maskinell stråkröjning, utveckling av inversmarkberedning samt kommunikation om skogsvård till nyckelgrupper inom skogsbruket.

Stråkröjningens biologi, teknik och ekonomi (3,2 miljoner kr

Stråkröjning kallas den nya metod där en röjningsmaskin tar sig fram genom ungskogen i stråk på drygt 2 meters bredd. Däremellan lämnas en 5-8 meters mellanzon där man röjer med vanlig röjsåg. Preliminära resultat visar att metoden är 30-60 procent snabbare och 10-40 procent billigare än traditionell röjning med röjsåg. Att stråkröjningen kan bli dubbelt så snabb och nästan hälften så dyr som vanlig röjning, beror på att maskinen arbetar mycket effektivt i stråken, men också på att arbetet med röjsåg i mellanzonen går mycket snabbare då man har stråken att hålla sig till.

Men stråkröjningen behöver studeras ytterligare innan den tas i bruk i stor skala. Projektet kommer att visa stråkröjningens inverkan på trädens tillväxt och virkeskvalitet samt röjningsprestationen både med röjsåg och med maskin. Arbetet i projektet kommer att ske i samarbete med SLU.

Kontaktperson:
Magnus Thor, programledare Teknik
Tel: 018-18 85 96, 070-598 85 96.
E-post: magnus.thor@skogforsk.se

Inversmarkberedning (3,3 miljoner kr)

Markberedning behövs oftast för att få ett lyckat resultat vid skogsplantering. Inversmarkberedning är den metod som i de flesta fall visat sig gynna plantornas etablering på hygget allra bäst. Projektet ska utvärdera två nya storskaliga maskinkoncept. Det kommer att lägga grunden för praktisk kommersiell inversmarkberedning, som i sin tur kan leda till bättre föryngringsresultat, mindre negativa miljöeffekter och sänkta föryngringskostnader.

Inversmarkberedning innebär att en del av jordprofilen lyfts upp, vänds upp-och-ned och sedan läggs tillbaka i den grop som bildats. Arbetet i projektet kommer att ske i samarbete med Växjö universitet/Södra.

Kontaktperson:
Lars-Göran Sundblad, programledare Skogsskötsel
Tel: 090-203 33 69, 070-661 64 82.
E-post: lars-goran.sundblad@skogforsk.se

Forskningskommunikation (3,5 miljoner kr)

Projektet ska se till att befintlig kunskap och nya rön inom skogsvårdsområdet förs ut i praktisk användning i skogsbruket. Skogforsk kommer bland annat att utbilda nyckelpersoner som har stora möjligheter att påverka resultatet av föryngring och skogsvård. Hit hör till exempel skogsvårdsentreprenörerna som idag sköter 90 procent av skogsbrukets föryngringar och röjningar och personalen på skogsplantskolorna som varje år hanterar ca 320 miljoner plantor.

Resultaten ska också nå andra yrkesgrupper i skogsbruket via exkursioner, handböcker, media och internet. Arbetet i projektet kommer att ske i samarbete med SLU.

Kontaktperson:
Sverker Johansson, informationschef
Tel: 018-18 85 30, 0705-18 85 30.
E-post: sverker.johansson@skogforsk.se


Faktaruta:

Programmet “Bättre skogsföryngring 2006-2009” är ett samarbete mellan Formas och skogsnäringen med målet att öka produktiviteten och kvaliteten i föryngring och röjning. Formas har tidigare fördelat 12 miljoner kronor, varav 1,5 miljoner kronor till Skogforsk för en studie av kväveutlakning vid slutavverkning och markberedning (www.formas.se). Skogsnäringen beslutade idag om utdelning av de 12 miljoner kronor man valt att satsa på teknikutveckling, forskningskommunikation och implementering av forskningsresultat inom ramen för det fyraåriga programmet.

Kontaktinformation
Malin von Essen, 018-18 85 76, 070-630 68 67, malin.vonessen@skogforsk.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera