Artikel från Linköpings universitet
3 mars 2006

Meningsfullt arbete förbättrar hälsan

Ett arbete som känns meningsfullt och som man har inflytande över påverkar både den fysiska och psykiska hälsan positivt, särskilt om det dessutom råder en god stämning på arbetsplatsen.

Det finns gott om forskning som visar kopplingar mellan faktorer på arbetsplatsen och olika sjukdomstillstånd. Folkhälsovetaren Hanna Arneson har vänt på frågan: kan en bra arbetsplats faktiskt få människor att må bättre? I sin avhandling vid Linköpings universitet, Empowerment and health promotion in working life, visar hon att så är fallet.

Empowerment är ett begrepp som innebär makt över det egna livet. På en arbetsplats handlar det om inflytande, självbestämmande, meningsfullhet och kompetens – faktorer som har starka samband med självskattad hälsa och utbrändhet. Ju högre grad av empowerment en person upplever, desto bättre är den självskattade hälsan, och desto ovanligare är det med utbrändhet.

Avhandlingen bygger på studier bland ett tusental svenska offentliganställda. Deltagarna har svarat på ett frågebatteri som följts upp efter två år.

Både män och kvinnor med en hög grad av empowerment rapporterade en bättre självskattad hälsa efter två år än de med låg grad av empowerment. Hos kvinnor som hade både hög empowerment och högt socialt stöd – det vill säga god stämning och sammanhållning på arbetsplatsen – förbättrades hälsan på två år bland annat avseende allmän hälsa, smärta, psykiskt välbefinnande och vitalitet. Dessa samband saknades för männen.

-Det förefaller som om hälsoeffekterna av inflytande och socialt stöd på arbetsplatsen är större för kvinnor än män, men detta behöver beforskas ytterligare, säger Hanna Arneson som är knuten till Rikscentrum för artbetslivsinriktad rehabilitering (RAR) vid Linköpings universitet.

Hennes studier visar också att problembaserat lärande är en fruktbar metod att förbättra en arbetsplats så att den blir mer hälsofrämjande.


Avhandlingen som lades fram 10 februari 2006 kan beställas på www.ihs.liu.se/rar

Kontaktinformation
Hanna Arneson 013-221411, hanna.arneson@ihs.liu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera