Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

16 februari 2006

Hyggesfritt skogsbruk alltför dyrt – sänker skogsproduktionen med 20 procent

Dagens skogsbruksmetoder ger mest virke, bäst ekonomi och är en förutsättning för att ytterligare öka produktionen av skogsråvara. Men hyggesfria metoder är ett viktigt komplement för att gynna den biologiska mångfalden. Det framgår av en ny rapport där 15 forskare vid Skogforsk och SLU analyserat olika strategier för svenskt skogsbruk.

Efter stormen Gudrun har dagens skogsbruksmetoder debatterats. Frågan har varit om skogsbruket borde odla mer lövträd samt sluta med dagens s.k. trakthyggesbruk och inrikta sig på hyggesfria metoder.

För att undersöka effekterna av olika skogsbruksstrategier har forskarna jämfört tre metoder trakthyggesbruk med gran, trakthyggesbruk med självföryngrad björk samt blädning, som ger en flerskiktad skog där marken aldrig ligger kal.

Analyserna visar att skogsnäringen får mest virke och bäst ekonomi vid trakthyggesbruk med gran, enligt Bo Karlsson vid Skogforsk, som koordinerat analysen.

-Virkesproduktionen är ca 20 procent högre än för blädningsalternativet. Skillnaden är ännu större om man jämför gran med björk, säger han. Med hyggesbruk kan man i stället fortsätta höja virkesproduktionen – förädlade plantor, effektiva föryngringar och skogsgödsling ökar avverkningsmöjligheterna med ytterligare 20 procent.
-Och att styra om till ett skogsbruk som innebär lägre virkesproduktion blir svårt, tror Bo Karlsson:

Ytterligare 900 000 hektar skog ska skyddas, skogsindustrin ökar sin produktion och regeringen utreder i vilken utsträckning skogen kan ersätta oljan. Att då minska skogsproduktionen med en femtedel i stället för att öka den med lika mycket blir svårt att motivera.

Förutom att blädning ger mindre virke, så ökar kostnaderna för att avverka virket drastiskt i praktiken utraderas decenniers rationalisering av skogsarbetet. Även stormrisken har analyserats och granskogsbruk är lönsamt även om en storm av Gudruns storlek skulle drabba Sverige vart 5:e år. Blädningsskogsbruk bedöms vidare vara lika stormkänsligt som dagens skogsbruk.

Hyggesfritt skogsbruk och mera lövskog är däremot viktiga komplement när det gäller biologisk mångfald, menar Bo Karlsson.

– Skuggkrävande arter har t.ex. svårt att klara den varma och soliga hyggesfasen. I skogar med skiktade bestånd som aldrig kalavverkas finns alltid skugga.

Läs mer:

Vad blir då de ekonomiska konsekvenserna för industri och samhälle? En konsekvensanalys från SLU finns med i projektets fullständiga rapport, som kan laddas ned på http://www2.slu.se/aktuellt/2006/pdf/strategiska_skogsbruksval.pdf

eller www.skogforsk.se/press.

Kontaktinformation
Kontakt Skogsbruksanalys:

Bo Karlsson, Skogforsk. Tel: 0418-47 13 05, 070-540 88 09. bo.karlsson@skogforsk.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera