Artikel från Göteborgs universitet
9 februari 2006

Lärare i vuxenutbildning berättar – en alternativförståelse av organisationsförändringar

Kan människors berättelser från sitt yrkesliv bidra med förståelse om hur organisationer och verksamhet inom ett visst område utvecklas och förändras? Svaret är – kanske inte så förvånande – en hel del.

Ingrid Henning Loebs avhandling från Institutionen för pedagogik och didaktik handlar om utveckling och förändring i kommunal vuxenutbildning över tre decennier. Ansatsen är
yrkeslivshistorisk och avhandlingens kärna är fyra berättelser om lärarbanor; högst påtagligt levande, spännande och dramatiska intriger om utveckling och förändring i denna del av den offentliga sektorn.
Sedan det inrättades 1968 har kommunal vuxenutbildning haft olika funktioner och politiska mål – under årens lopp har många vuxna av olika skäl “gått på komvux”. Och ända från
början har det reformerats med olika argument som grund. Precis som övriga svenska skolväsendet har den kommunala vuxenutbildningen omstrukturerats. Den senaste
tioårsperioden har förändringsvindar blåst intensivt. I en mening handlar berättelserna om hur specifika reformer, förändrade mål och riktade satsningar genomförs i praktiken och hanteras av yrkesverksamma. Men lika mycket handlar
berättelserna om en verksamhet som är “stadd i utveckling” genom människors dagliga återskapande aktiviteter. De visar också hur verksamhet kan bli instabil och haverera genom
reformer och omstrukturering.
Denna avhandling är lyhörd för vad människor berättar om sitt yrkesliv och sin yrkesverksamhet på ett annat sätt än vad som är brukligt. Här kan man därför skönja att dynamisk utveckling och förändring inte nödvändigt är kopplad till någon specifik reform. Ett organisationsfält kan exempelvis utvecklas genom nyfikenhet, efterbildning och “härmning”.
Detta ger ett underlag för kritik av mer traditionell implementeringsforskning.
Ett annat tema är hur en statligt formulerad styrningsidé om professionella och professionellas uppdrag krockar med ett annat statligt incitament för styrning och förändring: den så kallade kvasimarknadsstyrningen. På en kvasimarknad organiseras utbildning genom upphandling och beställning. Därav uppstår kraftiga incitamentskrockar och i avhandlingen belyses och problematiseras konsekvenser som detta får.

Författare: Ingrid Henning Loeb, Institutionen för pedagogik och didaktik, Göteborgs universitet
Titel: Utveckling och förändring i kommunal vuxenutbildning. En yrkeslivshistorisk ingång med berättelser om lärarbanor.
Handledare: Rita Foss Fridlizius: rita.foss@ped.gu.se, Dennis Beach: dennis.beach@hb.se, Sverker Lindblad: sverker.lindblad@ped.gu.se
Disputation: Fredagen den 3 mars 2006, klockan 10.00 i Stora hörsalen, Pedagogen
Institutionen för pedagogik och didaktik, Frölundagatan 118, Mölndal.
Opponent: Lena Abrahamsson, Institutionen för arbetsvetenskap, Luleå tekniska
universitet

Kontaktinformation
Kontakt: ingrid.henning-loeb@ped.gu.se 031-773 24 94, 070-8326117

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera