Artikel från Linköpings universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

31 januari 2006

Politiska visioner får vika vid miljöprövning

När kommunerna utvecklar sina energi- och avfallssystem tas knappast någon hänsyn till politiska visioner om hållbar utveckling och ett globalt miljöperspektiv. Främst är det kortsiktiga, lokala frågor som ligger till grund för planering och tillståndsprövning, visar en doktorsavhandling vid Linköpings universitet.

Sara Tyskeng vid Avdelningen för Industriell miljöteknik firas vid sin disputation som den tusende doktorn vid Linköpings tekniska högskola sedan starten 1969. Hennes avhandling handlar om vilka miljöfrågor som diskuteras vid beslut om kommunala energi- och avfallssystem. Studierna omfattar 55 biobränsleeldade energianläggningar och fem anläggningar för avfallsförbränning.

Under 1990-talet fördes en politik som bland annat syftade till att konvertera energianläggningar från olja till biobränslen. Det politiska syftet var att minska klimatpåverkan och oljeberoende. Men det som togs upp i tillståndsansökningarna var huvudsakligen kortsiktiga, lokala aspekter.

– Lokala utsläpp var den stora frågan, medan resursproblemet inte alls diskuterades – till exempel hur råvaran skulle räcka till, säger Sara Tyskeng.

Hennes slutsats är att problemen ligger inbyggda i systemet. Kommunernas energi- och avfallsplaner har låg status och har ingen styrande effekt på utvecklingen. De tillståndsgivande myndigheterna – länsstyrelser och miljödomstolar – får enligt lag inte fatta beslut på grunder som rör annat än själva anläggningen. De får inte heller ställa krav på tredje part, till exempel ett skogsbolag som säljer flis eller ett åkeri som står för transporterna.

I den mån några mer övergripande frågor togs upp i processen så kom de från allmänheten vid samrådsmöten. Men när dessa möten hålls har processen kommit ganska långt, och det är ofta glest i bänkraderna.

Idag beaktas de lokala planerna sällan av prövningsmyndigheterna. I avhandlingen föreslås att de ges en högre status som styrinstrument, och knyts till tillståndsgivningen. Myndigheterna bör också vidga perspektivet på miljöfrågorna.


Avhandlingen heter Environmental assessments of projects and local plans in the energy and waste sectors in Sweden – practice and potential for improvement. Den läggs fram fredag 10 februari 2006 kl 13.15 i sal Planck, Fysikhuset, Linköpings universitet Campus Valla. Opponent är Dr. Lone Kørnøv, Ålborg universitet, Danmark.

Kontaktinformation
Sara Tyskeng nås på tel 013-282781, mobil 070-6673239, e-post sarty@ikp.liu.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera