Artikel från Växjö universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

8 december 2005

Vad betyder skolans värdegrund?

Värdegrundsfrågor i förskola och skola har uppmärksammats ett påtagligt sätt under senare år. Detta har ökat kraven på pedagogernas ansvar för lärandet och upprätthållandet av etik och moral. Betydelsen av och villkoren för arbetet med det s k demokratiuppdraget har blivit av stort pedagogiskt intresse. I avhandlingen “Värden och Villkor – pedagogers samtal om ett yrkesetiskt dokument” belyser pedagogen Susanne Linnér några aspekter av detta område.

Susanne Linnér har följt sex arbetslag i förskola och grundskola i deras försök att konkretisera ett yrkesetiskt dokument i relation till sin dagliga verksamhet. Mot en teoretisk bakgrund försöker Linnér fördjupa förståelsen för pedagogernas ibland vitt skilda sätt att tala om sitt förhållningssätt gentemot barn och föräldrar i etiska och moraliska frågor.

– De olika sätten att tala bär på olika värden som kan inverka på barnen/elevernas lärande av demokrati och solidaritet säger Susanne Linnér. Detta kan få konsekvenser för förskolans och skolans möjligheter att utgöra en demokratisk mötesplats. Min studie visar på olika dilemman som verksamma pedagoger har att hantera i förhållande till dessa frågor.

Susanne Linnér framhåller vidare, att det finns en risk att kvalitén i förskolans och skolans värdegrundsarbete försämras av kraftiga besparingar, ökade effektivitetskrav samt tilltagande individualisering. I det perspektivet blir det än mer angeläget att finna en rimlig överrensstämmelse mellan förväntningar och förutsättningar.

– Den verkliga utmaningen blir att skapa utrymme både för pedagoger och elever att förstå sig själva, sina handlingar och därigenom skapa ett klimat som i sin tur kan öppna upp för både självförståelse och omvärldsförståelse menar Susanne Linnér.

Susanne Linnér har en yrkesbakgrund som lågstadielärare. Hon har sedan 1993 arbetat som lärare vid Institutionen för pedagogik, Växjö universitet.

Avhandlingen “Värden och villkor – pedagogers samtal om ett yrkesetiskt dokument” försvaras den 8 december 2005, kl 13:15 i sal Homeros, Växjö universitet. Opponent är professor Gunnar Sandgren, Lärarhögskolan i Stockholm.

Kontaktinformation
För mer information kontakta Susanne Linnér på telefon: 0470-70 86 97 alt. 0707-23 13 44 eller e-post: susanne.linner@vxu.se

Beställ boken av Kerstin Brodén, Växjö University Press, telefon: 0470-70 82 67 eller e-post: kerstin.broden@vxu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera