Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

8 december 2005

Dumpad ammunition ofarlig för fisk – Men kan skada känsliga bottendjur

Konventionell ammunition som svenska försvarsmakten dumpat på havsbotten kommer sannolikt inte att utgöra ett akut hot mot fisk. Däremot finns det risk att ammunitionen kommer att minska överlevnaden av känsliga bottenlevande djur. Det visar en avhandling från Göteborgs universitet.

Försvarsmakten dumpade ammunition utan kemiska stridsmedel i havet efter andra världskrigets slut och fram till slutet av 1960-talet. På den tiden saknades destruktionsanläggningar och dumpning var ett snabbt och enkelt sätt att bli av med den överblivna och opålitliga ammunitionen. Uppskattningsvis 6 500 ton ammunition har dumpats på 25 platser i haven runt Sverige samt i flera svenska insjöar och nedlagda gruvor.

Ammunitionen består av metaller och explosivämnen, framför allt 2,4,6-trinitrotoluen, även kallad trotyl eller TNT. Allt eftersom metallhöljena rostar sönder kommer explosivämnet att läcka ut från ammunitionen. Trotylen löser sig ganska bra i vatten och kan orsaka dödlighet av fisk och ryggradslösa djur i halter ned till omkring 1 mg/l.

I ett doktorandprojekt som initierats av försvarsmakten, har Helene Ek studerat miljöriskerna med den dumpade ammunitionen. I sin avhandling visar Helene Ek att spridning och effekter av trotyl på vattenlevande organismer framför allt avgörs av miljöförhållanden vid dumpningsplatserna. Om ammunitionen har begravs under finkornigt sediment på havsbotten är det mindre risk för att giftiga ämnen sprids och orsakar skada för organismer som lever i den fria vattenmassan, till exempel fisk. Däremot kan trotylen och vissa av dess nedbrytningsprodukter orsaka skada på känsliga djur som lever i bottensedimenten. Läckaget av trotyl kommer att gå snabbare från bottnar med grövre sediment, men vid sådana bottnar är vanligtvis också bottenströmmar starkare vilket leder till att de giftiga ämnena späds ut. Riskerna för fisk och andra organismer som lever i den fria vattenmassan bedöms därför vara liten.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta:

Helene Ek
Tillämpad miljövetenskap
Tel: 031-773 37 86
E-post: helene.ek@miljo.gu.se

Handledare: Göran Dave, Tel: 031-773 37 76, E-post: goran.dave@miljo.gu.se

Avhandlingen har titeln: Hazard assessment of 2,4,6-trinitrotoluene (TNT) from dumped ammunition in the sea

Disputationen äger rum: den 16 december kl. 10.00 på Tillämpad miljövetenskap, Stora föreläsningssalen, Carl Skottsbergs gata 22, Göteborg.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera