Artikel från Formas
2 december 2005

Svenska forskare framgångsrika inom biologisk mångfald

Den särskilda satsningen på forskning om biologisk mångfald har gett positiva resultat. Forskningskompetensen har breddats och svenska forskare har ökat sin publicering i prestigefyllda internationella tidskrifter. Merparten av forskningen är relevant för miljömålsarbetet, men miljömålsmyndigheterna skulle också behöva medel för uppdragsforskning. Miljömålsarbetet bör dessutom systematiskt utvärderas. Det föreslår Forskningsrådet Formas i den kunskapsöversikt över biologisk mångfaldsforskning som rådet tagit fram och som överlämnats till regeringen 1 december.

Under åren 2002-2004 gjorde statsmakterna en särskild satsning med 250 miljoner kronor totalt på forskning inom biologisk mångfald. Nu har Formas på uppdrag av regeringen och med hjälp av CBM, Centrum för biologisk mångfald, tagit fram en kunskapsöversikt. Denna visar på en mycket positiv utveckling av forskningen, såväl kvantitativt som kvalitativt. Bara under 2005 har svenska forskare publicerat cirka tre gånger fler artiklar med ordet “biodiversity” jämfört med år 1998. Under perioden 1998-2005 har svenska artiklar i allt större utsträckning publicerats i tidskrifter med stor genomslagskraft i forskarsamhället. Det är dock viktigt att poängtera att många artiklar med hög relevans för området biologisk mångfald saknar ordet “biodiversity” i titel eller referat.

– Det är fortfarande för tidigt att mäta hela effekten av den här satsningen eftersom det tar flera år från det att forskningen inleds till att resultaten publiceras, men redan nu ser vi att det medfört att fler unga forskare har finansierats. Dessutom har andelen kvinnliga forskare som fått medel från Formas inom biologisk mångfald nästan fördubblats under perioden 2001 – 2005 och ligger idag på 40 procent, säger Lisa Sennerby Forsse, huvudsekreterare på Formas.

Kunskapsöversikten visar att den nationella forskningskompetensen inom biologisk mångfald breddats och att Sverige fått en bättre kunskapsbas inom området. Merparten av den forskning som Formas finansierat har också direkt relevans för miljömålsarbetet.

I översikten uppdelas forskningen i fem huvudområden – genetisk variation, arter och populationer, biotoper och artinteraktioner, landskap och landskapsrestaurering samt övergripande. Den största delen av ekonomiska medel har gått till biotoper och artinteraktioner, vilket är den kunskap som främst efterfrågas av avnämarna.

Kontaktinformation
Kunskapsöversikten kan läsas i sin helhet på www.formas.se

För mer information kontakta:
Presschef Emilie von Essen 08-775 40 38 eller 0733 50 31 61, emilie.von.essen@formas.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera