Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

30 november 2005

Särskolan ur ett elevperspektiv – en skola med både möjligheter och begränsningar

Särskolan erbjuder, enligt eleverna, möjligheter till social gemenskap och stöd och hjälp i skolarbetet. Parallellt med det framträder också negativa innebörder som till stor del har att göra med andras synsätt på eleverna som avvikande och speciella elever. Det framgår i beteendevetaren Kristina Szönyis doktorsavhandling i pedagogik vid Stockholms universitet.

Under senare år har antalet elever i särskolan ökat kraftigt, vilket aktualiserat en debatt om särskolans framtid.

– I denna diskussion och inom forskningen har elevernas röster nästan helt saknats. Frågor om hur särskolan uppfattas av de elever som går där, ställs sällan menar Kristina Szönyi.

I avhandlingen lyfter hon fram elevernas inifrånperspektiv på särskoletillhörigheten. Genom intervjuer med elever mellan 7 och 21 år ställs elevernas erfarenheter och upplevelser av att gå i en särskoleklass i centrum.

Ett påtagligt exempel är att flertalet elever berättar om att de blir retade och ifrågasatta av andra elever för att de går i särskola. Detta utanförskap ses av de intervjuade eleverna som en konsekvens av den speciella skolform som särskolan utgör. På olika sätt motarbetar eleverna den negativa bild som andra har av särskolan och strävar efter att bli betraktad som vanlig.

Särskolan är varken en genuin delaktighetsskapande skola eller en genuin utanförskapsskola utan för flertalet av eleverna, en “både och skola”. Elevernas inifrånperspektiv visar på att särskolan samtidigt kan ses som en möjlighet och som en begränsning för deras delaktighet i olika sammanhang. Denna sammansatta bild av att vara särskolelev kan förhoppningsvis bidra till en fortsatt diskussion om vägar att nå den politiskt och ideologiskt uttalade målsättningen om “en skola för alla”.


Doktorsavhandlingens titel: Särskolan som möjlighet och begränsning – elevperspektiv på delaktighet och utanförskap.

Disputationen äger rum fredag den 9 december kl. 13.00 i Nordenskiöldsalen, Geovetenskapens hus, Frescati. Opponent är professor Jan Tøssebro, Institutt for sosialt arbeid och hesevitenskap, NTNU, Trondheim.

Kontaktinformation
Kristina Szönyi nås på telefon 070-484 80 65, 08-690 58 72 eller kristinas@ped.su.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera