Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

16 november 2005

Skogsfakulteten storsatsar på ökad skogsproduktion

SLU:s fakultet för skogsvetenskap kommer tillsammans med skogsnäringen att satsa mer än 40 miljoner kr de kommande sex åren på skoglig forskning som syftar till för att öka tillgången på skogsråvara i hela landet.

Nu startar en forskningssatsning för att öka skogsproduktionen i Sverige. Forskningsprogrammet kommer att bestå av två delar, en med inriktning på norra Sverige och en med inriktning på södra Sverige. Programmet för norra Sverige fokuserar på råvaruförsörjningsfrågor och produktionssystem och lyfter fram regionens utvecklingsmöjligheter. Programmet för södra Sverige har ett mer företagsekonomiskt perspektiv, med fokus på att öka lönsamheten för den enskilde skogsägaren. Forskningsprogrammen kommer att innehålla aktiva insatser för informationsförmedling liksom en del gemensamma delar. Bland annat kommer en forskarskola i skogshushållning att inrättas.

Skogstillväxten i landet har den senaste tiden diskuterats alltmer intensivt. Skälen är flera. Den traditionella skogsindustrins förbrukning av råvara väntas öka samtidigt som stora investeringar i fabriker för biomassabaserad energiproduktion planeras. Satsningarna på bioenergi ligger helt i linje med målsättningen att Sverige ska frigöra sig från oljeberoendet senast 2020. Dessutom finns farhågor om att virkesimporten från öst kan minska framöver, när dessa länder själva vill förädla sin råvara.

– För ett sektorsuniversitet som SLU är det därför viktigt att kunna visa på hållbara system för hög produktion av förnybara råvaror när samhällets behov ökar kraftig säger Jan-Erik Hällgren, dekanus vid fakulteten för skogsvetenskap, SLU.

En ökad skogsproduktion är viktig även i arbetet med klimatmålen; skogsekosystemen har stor inverkan på den globala kolbalansen. Om intensiteten i skogsproduktionen höjs på delar av Sveriges skogsareal kan dessutom avsättningar till naturvård göras utan betydande förluster av framtida skogsråvara.

– Skogarnas biologiska produktionsförmåga ligger långt över den nivå som idag nyttjas, visar vår forskning. Skogsgödsling, markavvattning, bättre skogsvård, förnuftigt val av trädslag och nyttjande av förädlat växtmaterial är exempel på metoder som kan förbättra skogens produktion, säger Jan-Erik Hällgren. Nyligen presenterad forskning visar till exempel att volymproduktionen hos granskog i norr efter försök med skogsgödsling kunde tredubblas.

Skogsnäringen bidrar under de kommande sex åren med tillsammans minst 20 miljoner kronor till satsningen. Sveaskog, Holmen, Skogssällskapet och Södra är exempel på företag som är beredda att medverka i satsningen.

Ann-Britt Edfast, forsknings- och utvecklingschef vid Sveaskog, välkomnar SLU:s satsning på forskning som syftar till att öka tillgången på skogsråvara:

– Vi är väldigt nöjda med denna stora satsning. För Sveaskog är arbete med ökad skogsproduktion och utveckling av nya användningsområden för skogsråvara en prioriterad fråga.

– Skogen har många användningsområden och skog som förnybar råvara kommer att få en allt större betydelse i framtiden, inte minst som ett verktyg i arbetet med klimatfrågan. För att tillgodose alla behov i samhället är det nödvändigt att öka tillväxten och ta till vara värdet på skogen, säger hon.

Kontaktinformation
Mer information: professor Jan-Erik Hällgren,SLU i Umeå, tel 090-786 82 38. E-post: Jan-Erik.Hallgren@adm.slu.se

Programledare norr Tomas Lundmark, Vindelns försöksparker, tel 0933-615 63, ankn 4744, 070-631 74 12. E-post: Tomas.Lundmark@vfp.slu.se

Programledare söder Urban Nilsson, institutionen för sydsvensk skogsvetenskap, Box 49, 230 53 Alnarp, 040-41 51 93, 070-346 51 92. E-post: Urban.Nilsson@ess.slu.se

Ann-Britt Edfast, forskningschef vid Sveaskog, tel 070-277 00 84. E-post: Ann-Britt.Edfast@sveaskog.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera