Artikel från Skogforsk
21 oktober 2005

Snabbväxande hybridlärk komplement till gran

I spåren av orkanen Gudrun söker många skogsägare i södra Sverige ett alternativ till gran. Forskare från Skogforsk och SLU menar att den snabbväxande hybridlärken kan vara ett intressant komplement.

Hybridlärken växer inte bara snabbt, den är också relativt stormfast i äldre, välgallrade bestånd. Dessutom kan lärken bidra till en ökad biodiversitet samtidigt som den ger ett vackert och ljust intryck i våra i övrigt grandominerade skogar.

På Skogforsk och SLU har man sammanställt de kunskaper och erfarenheter som finns om hybridlärk. Jägmästaren Lars-Göran Stener menar att lärk har varit förbisedd som trädslag under en lång period och att det är dags att aktualisera lärkens förtjänster.

– Eftersom sågad lärk betalar sig som gran eller bättre och hybridlärken kan drivas i omloppstider ner mot 35 år, borde det vara ett mycket intressant komplement.

– Dessutom har lärkens popularitet som material för fasader, paneler, golv och utomhusdetaljer ökat avsevärt de sista tio åren. För att täcka behovet måste vi idag importera lärk, säger Lars-Göran Stener.

Kräver mer skötsel
Hybridlärken, som är en korsning mellan europeisk lärk och japansk lärk, kan odlas ända upp till Mälardalen och den fungerar bra på typiska granmarker. Men eftersom den är känslig för höstfroster skall man undvika frostlänta lokaler. Den skogsägare som väljer att odla lärk måste också vara medveten om att den kräver mer skötsel än granen.

– Syftet med odling av lärk är att få fram timmer snabbt. Detta kräver att den gallras betydligt oftare än gran, det vill säga ungefär vart femte år på bättre marker, säger Lars-Göran Stener.

– Det är också viktigt att poängtera att den inte är ett bra alternativ på rötinfekterade granmarker. Att lärken skulle vara beständig mot rotröta är en missuppfattning som hänger kvar.

En positiv bieffekt av lärkplanteringar är en ökad biodiversitet. Eftersom lärken har en ljus och gles krona och fäller barren på vintern, gynnas fler arter än i de slutna, mörka granplanteringarna. Plantering av lärk kan även öka rekreationsvärdena, eftersom man får en ljusare och mer varierad skog som dessutom blir vackert gul på hösten.

Att planteringar av hybridlärk skulle bli ett dominerande inslag i Södra Sveriges skogar är dock inte sannolikt, menar Lars-Göran Stener.

– Hybridlärken är ett komplement till granen och ett led i möjligheterna för skogsägaren att sprida sina risker.

Läs mer i Resultat nr. 16, 2005 från Skogforsk.

Kontaktinformation
Kontakt:
Lars-Göran Stener, Skogforsk. Tel: 0418-47 13 03, 070-621 86 25.
Malin von Essen, pressansvarig. Tel: 018-18 85 76, 0706-30 68 67.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera