Artikel från Luleå tekniska universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

14 oktober 2005

Samma problem – olika villkor

I doktorsavhandlingen Tekniken som problem och lösning: Föroreningsmotstånd och teknikval i 1900-talets svenska pappersmassaindustri, studerar doktoranden Kristina Söderholm två historiska konflikter kring den svenska pappersmassaindustrins förorening av vatten och luft.

Den ena konflikten utspelades i Örebro redan vid sekelskiftet 1900, och handlade om Örebro Pappersbruks förorenande verksamhet – den andra i Värö under 1960-talet och handlade i sin tur om Värö bruks förväntade negativa miljöpåverkan (i samband med tillståndsprövningen av bruket).

I fokus för avhandlingen – med vilken Kristina Söderholm disputerar den 21 oktober – ligger den miljöteknik som de båda bruken vidtog med anledning av konflikterna, närmare bestämt hur villkoren såg ut för företagen när de gäller dessa teknikval.
Studien belyser att teknikval sällan handlar om valet mellan givna tekniska lösningar utan snarare om teknikutveckling. Således var Örebro Pappersbruk tvunget att ägna sig åt ren grundforskning i försöken att lösa problemet med sulfatlukten. Dessutom var man till att börja med tvungen att ta reda på vad det var som luktade, eftersom det ännu inte fanns speciellt mycket kunskap att hämta i branschen om problemets avhjälpande.

Värö bruk hade å sin sida under 1960-talet möjlighet att välja mellan ett antal givna tekniska lösningar som då utvecklats kring föroreningsproblematiken, både i branschorganisationer och i enskilda företag, men nödgades trots det att ägna sig åt viss kunskapsinhämtning i syfte att utröna vilket av teknikvalen som kunde implementeras bäst med övrig produktionsteknik i företaget.

Utöver teknikvalsaspekten belyser studien också hur argumenten mot företagens förorenande verksamhet förändrades mellan de båda konflikterna. Det var hälsa och minskade fiskeinkomster som betonades under Örebrokonflikten, och turism-, rekreations- och naturvärden som betonades under Värökonflikten, detta trots att problemen som opinionerna klagade emot var desamma.

Kristina Söderholm, född Andersson, är född och uppvuxen i Uddevalla. Efter gymnasiet gick hon på Calle Flygare teaterskola under ett par år innan hon började studera huvudsakligen samhällsvetenskapliga ämnen vid Stockholms universitet. Kristina Söderholm tog en fil. kand. i ekonomisk historia vid nämnda universitet 1998 och “drevs” till Luleå av kärlek. Hon licade i teknikhistoria 2001 och dipsuterar alltså den 21 oktober. Under 2003 fick Kristina Söderholm och maken Patrik tvillingflickorna Ella och Bodil.
Kristina Söderholm är vice ordförande i Nationalkommittén för teknik- och vetenskapshistoria under Kungliga vetenskapsakademin.

Kontaktinformation
Upplysningar: Kristina Söderholm, tel. 0920-49 15 41, kristina.soderholm@ltu.se eller universitetets pressansvariga Lena Edenbrink, tel. 0920-49 16 22, 070-679 16 22, lena.edenbrink@ltu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera