Artikel från Skogforsk

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

13 oktober 2005

Pengar och miljö att spara på virkestransporter

Varje år transporteras miljontals kubikmeter virke kors och tvärs över Sverige. Det nya analysverktyget FlowOpt ger möjligheter att överblicka och optimera både transportvägar och transportsätt. Fallstudier visar att FlowOpt kan hjälpa skogföretag att sänka sina transportkostnader drastiskt samtidigt som miljön skonas.

För att kostnadseffektivt få virket från skogen till rätt industri, krävs noggrann planering. Ska transporterna ske med lastbil, båt eller tåg? Var kan virket lastas om och i vilken grad går det att utnyttja returflödena, det vill säga de fordon som har lastat av och skall återvända?

För att effektivt kunna räkna på detta omfattande nätverk av transporter, har forskare från Skogforsk, tillsammans med fem skogsföretag, utvecklat analysverktyget FlowOpt.

– Genom ett antal fallstudier, har vi med hjälp av FlowOpt kunnat visa på konkreta besparingar för såväl transportkostnader som miljöbelastning, säger Mikael Frisk, på Skogforsk.

Bland annat visar analyserna att det finns många mil att tjäna på så kallade virkesbyten, vilket innebär att företagen byter likvärdigt virke med varandra. Idag händer det ofta att en lastbil med massaved på väg åt ena hållet, möter en bil med likadan last på väg åt andra hållet.

– Vi gjorde en fallstudie med två skogsföretag där det visade sig att den totala transportkostnaden kunde reduceras med fem procent genom fler virkesbyten, säger Mikael Frisk.

– En annan fallstudie visade att miljön skulle skonas avsevärt om delar av transportarbetet flyttades från lastbil till tåg.

Flexibilitet viktig
Det har länge funnits ett stort behov av verktyg som förbättrar transportplaneringen i skogsnäringen.

– Men det är först nu det finns datorer med sådan kapacitet och så effektiva optimeringsmodeller att vi har kunnat utveckla en tillräckligt snabb och flexibel modell, säger Mikael Frisk.

Styrkan sitter främst i flexibiliteten, menar Mikael Frisk. När bränslepriser förändras eller när oförutsedda händelser inträffar, som stormen i januari, behövs en modell där man lätt kan mata in nya förutsättningar och göra nya analyser.

– Med FlowOpt kan man till exempel analysera olika scenarier för varierande nivåer på bränslepriser och på så sätt skaffa sig handlingsalternativ för framtiden, säger Mikael Frisk.

– En annan styrka är att FlowOpt ger tydliga och pedagogiska kartbilder som gör det lätt att ta till sig informationen.

Läs mer i Resultat nr. 15, 2005. Publikationen kan beställas hos Skogforsk. Tel: 018-18 85 00.

Kontaktinformation
Kontakt:
Mikael Frisk, Skogforsk. Tel: 018-18 85 64, 070-664 96 00.
Malin von Essen, pressansvarig. Tel: 018-18 85 76, 070-630 68 67.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera