Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

13 oktober 2005

Män i kvinnoyrken – jämställdhetens spjutspetsar?

Trots aktiv jämställdhetspolitik har Sverige en av Europas mest könssegregerade arbetsmarknader. Få män arbetar idag i kvinnodominerade yrken. Hur kommer detta sig? Etnologen och mansforskaren Marie Nordberg granskar i sin avhandling jämställdhetsretorikens villkor och vad det är som händer när män kommer in i yrken inom barnomsorgen, som sjuksköterska eller damfrisör. Hon menar att hindren är mer eller mindre inbyggda i det fagra talet om jämställdhet.

Marie Nordberg menar att dessa antaganden utgår från en föreställning om män och kvinnor som två motsatta och inbördes enhetliga grupper med diametralt skilda intressen och värderingar. Genom att lyfta fram den variation av manliga arbetstagare och könsformeringar som förekommer i några kvinnligt kodade yrken och undersöka hur kategorier som “man”, “kvinna”, “hetero” och “homo” formas, praktiseras och ges betydelse belyser avhandlingsförfattaren jämställdhetsretorikens villkor, möjligheter och begränsningar.

Hon har undersökt hur det ser ut i praktiken då jämställdhetsbegreppet förenas med olika manlighetsföreställningar och yrkespraktiker på arbetsplatser i tre kvinnodominerade yrkessfärer – barnomsorgen och sjuksköterske- och damfrisöryrket. 15 manliga arbetstagare och deras kvinnliga kollegor har intervjuats och 13 av männen har följts i jobbet under 4-5 dagar. Dessutom har två träffar i ett manligt förskollärarnätverk observerats.

Genom att lyfta fram ett antal situationer diskuterar Nordberg konsekvenserna av arbetstagarnas skilda praktiker och förståelser av mäns plats och uppgift i yrket. Hon visar också hur 1970-talets mjukismannaideal och jämställdhetsbegrepp med tiden omladdats och förenats med en polariserad könsförståelse. Studiens resultat problematiserar den än idag dominerande tanken i genusforskning, nämligen att femininitet alltid utgör en negativ motpol. Många manliga arbetstagare såg tvärtom femininitet som något begärligt. Heteronormer (en förgivettagen heterosexualitet) försvårade dock könsöverskridanden och bidrog till att en könad arbetsdelning skapades. Men det fanns också en stor variation i hur den manlige arbetstagarens plats i verksamheten utformades mellan de olika arbetsplatserna i studien.

De mest överskridande könsmönstren och jämställda arbetsdelningen återfanns -vilket kan te sig paradoxalt – i frisöryrket, det yrke vars manliga arbetstagare uppmärksammats minst i jämställdhetsdebatten. De mest traditionella könsmönstren förekom i barnomsorgen, det yrke som framställts som en plats för jämställdhetsinriktade män.
Marie Nordberg konstaterar att hindren för mer överskridande könspositioner finns inbyggt i jämställdhetsretoriken. Då könskategorierna görs viktiga och ställs emot varandra sätts ett könsskapande igång som också underbyggs av heterosexualitet som norm.

Avhandlingens titel: Jämställdhetens spjutspets? Manliga arbetstagare i kvinnoyrken, jämställdhet, maskulinitet, femininitet och heteronormativitet.
Disputationen äger rum fredagen den 21 oktober 2005 kl. 13.00
Opponent: Fil.dr David Tjeder, Stockholm
Sal L 100, Etnologen, Lennart Torstenssonsgatan 8, Göteborg

Kontaktinformation
Närmare upplysningar kan fås av Marie Nordberg, tel. 054-15 35 42 (hem),
070-713 77 92 (mobil), e-post marie.nordberg@kau.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera