Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

11 oktober 2005

Pressad livssituation för stroke-anhöriga

Stroke är en sjukdom med stora konsekvenser för både strokedrabbade och deras familjer. I dag är vårdtiderna på sjukhus korta och de närstående förväntas oförberedda ta på sig ett stort ansvar som informella vårdare i hemmet. Det visar en avhandling vid Karolinska Institutet.

Närstående till strokedrabbade känner sig ofta osäkra och övergivna av sjukvården när patienten skrivs ut från sjukhuset för att vårdas hemma. Men med hjälp av sjuksköterskeledda stödprogram bör den komplexa livssituationen förbättras för dessa närstående.

– Det är ofta kvinnorna som upplever svårigheter i den nya situationen, säger Jenny Larson, doktorand vid institutionen för omvårdnad, som i sin avhandling har studerat vilken betydelse sjuksköterskeledda stödprogram har för strokepatienters närstående.

Studien visar ett stort behov av utbildningsprogram som är specifikt riktade mot närstående till strokepatienter. I en av delstudierna jämfördes två anhöriggrupper på vardera 50 personer, där den ena deltog i en stödgrupp och den andra inte. I en första jämförelse syntes inga större skillnader mellan stödgruppen och kontrollgruppen. Djupare analyser visade dock att välbefinnandet och livskvaliteten ökade hos dem som hade deltagit i stödgruppen fem-sex gånger, medan de som hade deltagit vid färre tillfällen inte upplevde samma skillnad. Deras livssituation kunde snarast jämställas med den grupp som inte deltog i någon stödgrupp alls.

I en annan delstudie undersöktes om det fanns skillnader mellan könen beträffande närståendes upplevelse av sin livssituation. Kvinnorna rapporterade redan från början lägre livskvalitet och välbefinnande än manliga närstående. Manliga närstående å sin sida rapporterade färre känslomässiga kontakter i sitt sociala nätverk. Skillnaden fanns kvar även efter ett år.

– I gruppdiskussionerna uppgav många kvinnor att de upplevde att livssituationen förvärrades och att de kände sig tyngda av att de inte bara förväntades vårda maken på egen hand, utan också överta ansvaret för arbetsuppgifter som tidigare hade legat på hans lott. Flera nämnde spontant ekonomi och underhåll av bilen som exempel på detta, säger Jenny Larson.

Avhandling:
Life situation after stroke — the spouses´ perspective

Författare:
Jenny Larson, doktorand vid institutionen för omvårdnad, Karolinska Institutet, tel: 08-524 836 03, e-post: jenny.larson@omv.ki.se

Disputation:
Fredag den 14 oktober 2005, kl. 9.00. Hörsal 1 röd, Alfred Nobels allé 23, Karolinska Institutet, Huddinge.

Avhandlingens abstract finns på:
http://diss.kib.ki.se/2005/91-7140-457-0/

Kontaktinformation
Pressekreterare Sabina Bossi, telefon 08-524 838 95, e-post: sabina.bossi@ki.se

Karolinska Institutet är ett av Europas ledande medicinska universitet. Genom forskning, utbildning och information medverkar Karolinska Institutet till att förbättra människors hälsa. Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet utser vare år pristagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin. För mer information besök hemsidan ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera