Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

4 oktober 2005

Att styra konkurrerande grupper

Doktorsavhandling i offentlig förvaltning med företagsekonomisk inriktning av Eric Carlström

Denna avhandling berättar historien om Bengt som vistats en tid på sjukhuset och har blivit medicinskt färdigbehandlad. En hemtjänstassistent och en sjuksköterska från hemkommunen skall nu ta över omvårdnadsansvaret. Studien handlar om effekterna av att dessa båda yrkesgrupper över en natt till följd av en nationell reform, Ädelreformen år 1992, integrerades i landets kommuner. Denna integrering har varit behäftad med svårigheter. De båda yrkesgrupperna har olika referensramar och de utför sin verksamhet med stöd av olika lagstiftningar och skilda traditioner vilket försvårat integreringsprocessen.
Syftet med reformen var att hemtjänstassistenter och sjuksköterskor gemensamt skulle planera och ge vård. Bakom detta fanns ett antagande från såväl statsmakter som lokala kommunledningar att integrering medverkar till en förbättrad helhetssyn. Det visade sig dock att integreringen inte blev så smidig och flexibel som många hade föreställt sig. Fortfarande kan konkurrens spåras mellan dessa båda personalgrupper.
I studien ställs frågan vad ledningen för kommunens vård och omsorg kan göra för att gynna integreringsprocessen. Går det att styra konkurrerande grupper till integrering? Den frågan behandlas med hjälp av omsorgsfullt utvalda teorier och besök hos representanter för såväl ledningar som de båda yrkesgrupperna i fyra kommuner.
Resultatet och det huvudsakliga bidraget, som denna studie landar i, är att styrning har betydelse och kan öka förutsättningarna för integrering. Genom att en ledning medverkar till en tydlig reglering, starka förfoganderätter och ett inbördes resursberoende mellan grupperna gynnas integrering. Med detta menas att formerna för gruppernas umgänge styrs av spelregler som efterlevs, att grupperna inte känner sig hotade i ett utbyte eftersom de “sitter säkert i sadeln” och att det finns ett motiv till utbyte till följd av ett resursbehov. Sker sedan utbytet upprepade gånger förstärks integreringen ytterligare eftersom de båda yrkesgrupperna då kan förutse varandras handlande i olika situationer.
Genom studien följs Bengt från sjukhuset till hemkommunen i flera scenarier. Historien om Bengt presenteras som olika potentiella utslag vården får vid olika typer av styrning, allt från situationer av stark konkurrens till situationer med en utvecklad integrering.
Eric Carlström är verksam på Förvaltningshögskolan vid Göteborgs universitet, Högskolan i Trollhättan/Uddevalla och Kommunforskning i Västsverige (KFi).
Avhandlingens titel: I skuggan av ÄDEL – integrering i kommunal vård och omsorg
Avhandlingsförfattare: Eric Carlström, tel. 070-273 8126
e-post:.eric.carlstrom @spa.gu.se
Fakultetsopponentens namn: Professor Rolf Å Gustafsson, Stockholm
Tid och plats för disputation: Fredagen den 11 november 2005 kl. 10.15, Hörsal Husaren,
Pilgatan 19A, Göteborg

Kontaktinformation
Svenbo Johansson, avdelningsdirektör
Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet
Besöksadress: Skanstorget 18
Postadress: Box 720, 405 30 Göteborg
tel. 031-773 1022
fax 031-773 1940

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera