Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

30 september 2005

Simulator lär ut rening av avloppsvatten

Strängare krav på rening av avloppsvatten har lett till att reningsverken måste effektivisera processerna. Pär Samuelsson har utvecklat en simulator som kan användas för utbildning av teknikstudenter och personal vid reningsverk i syfte att klara denna effektivisering. Den 7 oktober försvarar han sin avhandling vid Uppsala universitet.

Orenat eller otillräckligt renat avloppsvatten från samhällen och industrier orsakar i global skala övergödning, smittospridning och förorening med tungmetaller och miljögifter. Även i norra Europa påverkas vattenresurser av utsläpp från hushåll, jordbruk och industrier. Varje svensk bidrar till exempel med i genomsnitt 200 liter avloppsvatten per dygn. Det är alltså motiverat att rena avloppsvatten så bra som möjligt innan det släpps ut i vattendragen.

Under de senaste 15 åren har många avloppsreningsverk infört kväverening på grund av skärpta reningskrav. För att efterfölja reningskraven och samtidigt minimera driftskostnaderna (till exempel energi- och kemikaliekostnader) är en effektivisering av verken nödvändig och då kan reglerteknik användas som ett verktyg.

Pär Samuelsson har under sitt avhandlingsarbete utvecklat en simulator för avloppsreningsverk. Simulatorn kan köras över internet och har ett lättillgängligt användargränssnitt. Den är också ett effektivt verktyg för att lära ut de biologiska processerna bakom kväverening och hur reglerteknik kan tillämpas på dessa.

– Den har bland annat använts för att utbilda personal vid många av Sveriges reningsverk och studenter vid tekniska högskolor i och utanför Sverige, säger Pär Samuelsson.

I avhandlingen studeras också hur ett avloppsreningsverk skall köras för att minimera kostnader för kemikalier och energi men ändå rena avloppsvattnet effektivt. Ett antal reglertekniska strategier baserade på matematiska modeller presenteras.

Kontaktinformation
Pär Samuelsson kan kontaktas på 018-471 30 79, 070-2745156 eller via e-post: Par.Samuelsson@it.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera