Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

19 september 2005

Tomatens smak beror mer på vädret än på vad den gödslats med

Den som använder mineralgödsel i sin tomatodling kan få större skördar än den som enbart använder djurgödsel eller gräsklipp. Tomatens smak och C-vitaminhalt påverkas dock mer av faktorer som solljus och temperatur än av vilket gödselmedel man använder. Detta visar Anuschka Heeb i en avhandling från SLU.

För att uppnå de svenska miljömålen behövs ett mer uthålligt jordbruk som producerar livsmedel av hög kvalitet. Den ekologiska odlingen spelar en viktig roll i denna utveckling, men det finns flera målkonflikter: bland annat att nå höga skördar utan användning av lättlöslig mineralgödsel* eller pesticider, och samtidigt minimera förlusterna av växtnäring.

Anuschka Heeb har jämfört avkastning och kvalitet vid odling av växthustomater som gödslats antingen med organisk gödsel eller mineralgödsel. I tre försök under åren 2002 och 2004 jämfördes hönsgödsel respektive färskt gräsklipp med näringslösningar som innehöll ammonium eller nitrat som huvudsaklig kvävekälla.

Under båda åren blev skörden större i de mineralgödslade behandlingarna än i de organiskt gödslade. Tomatplantornas kvävehalt låg i stort sett på samma nivå i alla behandlingar och det näringsämne som begränsade skörden i det organiska gräsklippsledet visade sig vara svavel, eftersom en extra svavelgiva höjde skörden.

Effekterna på kvaliteten visade sig vara mer komplexa. Under 2002 var poängen i smaktester och halter av C-vitamin högst hos tomater som gödslats med organisk gödsel eller ammonium och lägst hos nitratgödslade tomater. Under 2004 var dock resultaten de motsatta.

Smak är en komplex kvalitetsaspekt som påverkas av socker- och syrahalter samt aromatiska ämnen. Dessa i sin tur påverkas av gödslingen och omgivande faktorer såsom solljus och temperatur, vilka ligger utanför odlarens kontroll.

Valet mellan organiskt gödsel och mineralgödsel verkar inte vara den avgörande faktorn för skördens storlek och kvalitet. Det är däremot viktigt att näringsförsörjningen är balanserad, oavsett vilken näringskälla som används. Att kombinera organisk gödsel och mineralgödsel kan därför vara det bästa sättet att uppnå en resursbesparande och balanserad näringsförsörjning och en tomatskörd av hög kvalitet.

* “handelsgödsel” eller “konstgödsel”

MSc Anuschka Heeb, institutionen för växtproduktionsekologi, SLU, försvarar tisdagen den 20 september 2005 kl. 13.00 sin avhandling “Organic or Mineral Fertilization – Effects on Tomato Plant Growth and Fruit Quality”. Disputationen avser filosofie doktorsexamen, och äger rum på Loftet, Ultuna, Uppsala. Opponent är Dr. Kristian Thorup Kristensen, Danmarks JordbrugsForskning, Årslev, Danmark.

Kontaktinformation
Anuschka Heeb, 018-67 16 28, Anuschka.Heeb@evp.slu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera