Tema

Förändring leder till nya behov

Det har skett en tydlig förändring inom svensk processindustri när det gäller orientering av utvecklingsprojekt – från tillverkning av högvolymprodukter till att utveckla mer nischade produkter.Förändringen leder till att företagen måste utveckla nya metoder för att leda och organisera sina utvecklingsprojekt, och det är om detta Diana Chronéers doktorsavhandling Product development in process industry handlar.

– Svensk basindustri, främst mineral-, stål- och pappersindustrin, sysselsätter ett stort antal människor i norra Norrland. Min avhandling fokuserar på frågor om organisering och ledning av produktutvecklingsprojekt inom just processindustrin, säger Diana Chronéer som disputerar torsdagen den 15 september.

Forskningen har tidigare främst riktat sig till andra typer av tillverkande industri, exempelvis bilindustrin, men i och med att svenska processbaserade företag får det allt tuffare i konkurrensen med internationella företag blir det viktigare att kunna bedriva och balansera effektiv processutveckling med produktutveckling.

Det har som sagt skett en tydlig förändring inom svensk processindustrin när det gäller hur man ser på detta med utvecklingsprojekt – från tillverkning av högvolymprodukter till en utveckling av mer nischade produkter.
Detta får givetvis konsekvenser när det handlar om hur man leder och organiserar sina utvecklingsprojekt, ett exempel är de samverkansformer som bör bedrivas, ett annat är informationsbehoven.

Produktutveckling för ett företag inom processindustrin är hårt sammanlänkad med kundens.
Därför blir det allt viktigare för företag inom processindustrin – vars kunder ju vidareförädlar produkten och vars unika produktionsprocess påverkar egenskaperna i produkten – att integrera och samverka både med leverantörer och kunder.

Fotnot: För att svara mot den förändrade situationen för företag inom processindustrin har centrumbildningen Promote bildats. Dessutom har utvecklingen av en utbildning inom ledning av innovation och teknologi för processindustri startats.

Kontaktinformation
Upplysningar: Diana Chronéer, tel. 0920-49 20 37, diana.chroneer@ltu.se eller universitetets pressansvariga Lena Edenbrink, tel. 0920-49 16 22, 070-679 16 22, lena.edenbrink@ltu.se

Förändring leder till nya behov

 lästid ~ 1 min