Tema

Varning för webbenkäter

Enkäter via webben är enkla, snabba, billiga, och därför frestande att göra. Men var fjärde vuxen svensk saknar tillgång till Internet, så webbenkäter blir ofta inte rättvisande. Ett bra alternativ kan vara att kombinera webb och pappersenkät.

Går det att utnyttja fördelarna med Internet och samtidigt inte tappa i tillförlitlighet när man gör enkäter? Peter Werner, nybliven doktor i statistik vid Linköpings universitet, har studerat den frågan i sin avhandling.

– Tre fjärdedelar av alla vuxna svenskar har tillgång till Internet. Yngre män i storstäder har det oftast, äldre på landsbygden mera sällan, så risken för snedvridning är uppenbar i helt webbaserade enkäter.

Han prövade tre olika sätt att kombinera webb- och pappersenkät där de som medverkade i enkäten fick välja hur de ville svara, via webben eller via ett pappersformulär. I en jämförelse med en vanlig postenkät kunde han visa att det går att spara pengar genom att kombinera så, utan att tappa i kvalitet. Svarsfrekvensen blev i samtliga fyra fall mycket hög, eller 85 procent.

– Den höga svarsfrekvensen beror förmodligen på att det upplevdes som en angelägen enkät, den handlade om studentboende och riktade sig till studenter.

För de tre kombinationsvarianterna var det 35, 58 respektive 67 procent av de svarande som använde sig av Internet. Den förstnämnda siffran gäller den variant där pappers- och webbalternativ skickades ut samtidigt, de två sistnämnda gäller de varianter där webbalternativet skickades ut först och pappersalternativet en vecka senare.

Fortfarande är det ovanligt med den här typen av kombinationsenkäter. Men, understryker Peter Werner, om man vill nå tillförlitlighet i en enkät som riktar sig till allmänheten är en sådan variant att föredra framför en ren webbenkät.

Kontaktinformation
Peter Werner disputerade den 3 juni. Han nås på telefon 070-234 68 77 och e-post peter.werner@bredband.net

Varning för webbenkäter

 lästid ~ 1 min
Modal Data vr-modal.php: WP_REST_Response Object ( [links:protected] => Array ( ) [matched_route:protected] => [matched_handler:protected] => [data] => Array ( [0] => Array ( [vrm_title] => Psst... missa inga nyheter om forskning [vrm_content] => Med nyhetsbrev från forskning.se tre gånger i veckan missar du inga nyheter om forskning från Sveriges universitet och högskolor. Välkommen att prenumerera du också! [vrm_button_title] => Jag vill prenumerera [vrm_button_url] => https://www.forskning.se/nyhetsbrev/ ) ) [headers] => Array ( ) [status] => 200 ) Data is available, render the app here