Tema

Utveckling av produktionssystem:Fundera före förändring

Stor potential finns för förbättringar i svensk verkstadsindustr. Idag väljer dock många alltför enkla lösningar för att utveckla sina produktionssystem. Företagen bör bli bättre på att analysera vad de egentligen vill förändra.

Och det kan löna sig att dra lärdom av metoder från andra områden. Det visar Peter Almström på Chalmers i sin doktorsavhandling.

Produktion inom verkstadsindustrin har under ett antal årtionden haft låg status. Det har lett till att kompetensen på området har utarmats och att produktion inte längre betraktas som en kärnverksamhet för företagen. Steget är då inte långt till att lägga ut produktionen utomlands, ofta i låglöneländer.

– Verkstadsindustrin har länge varit duktig på produktutveckling och legat i framkant vad gäller tillverkningsteknik. Däremot har utvecklingen av produktionssystemen, det vill säga samspelet mellan tekniken, organisationen, människorna, informationsflöden och materialflöden hamnat på efterkälken, säger Peter Almström.

En av de viktigaste faktorerna för utveckling av produktionssystem är att kraven på ett nytt eller förändrat system formuleras på rätt sätt. Det vill säga att alla krav som påverkar produktionssystemet under hela dess livscykel tas i beaktande.

Peter Almström har i sitt doktorsarbete tittat närmare på hur den teoretiska basen för produktionssystem kan lära från andra ingenjörsvetenskapsområden såsom produktutveckling och mjukvaruutveckling. Dessa områden har en stark tradition av rationellt arbete och systematiska metoder som mycket väl kan användas för att utveckla produktionssystem.

Forskningen visar på generella brister i hur företag i verkstadsindustrin arbetar med kravspecifikation idag. På ett övergripande (strategiskt) plan tenderar företagsledningen att söka efter enkla lösningar.

– Dessa enkla lösningar handlar alltför ofta om att tillämpa en japanskinspirerad produktionsfilosofi, eller i värsta fall att lägga ut produktionen på en underleverantör i ett låglöneland. Istället för att söka efter lösningar borde företagen börja med att analysera verksamheten och få grepp om vad problemet är.

På det operativa planet görs samma misstag gång på gång: Ingenjörer som utvecklar produktionssystemen föredrar att jobba med tekniska lösningar, istället för att analysera och formulera krav.

I avhandlingen föreslås en metodik baserad på produktutvecklingsteori och systemteknik. Metodiken består av två delar; dels principer för beslutsfattande och dels en processbeskrivning av de aktiviteter som utvecklare av produktionssystem bör utföra för att omsätta ett behov av ett nytt, eller förändrat, produktionssystem till en kravspecifikation för det nya systemet.

Avhandlingen heter ”Development of Manufacturing Systems -A Methodology Based on Systems Engineering and Design Theory”.
Den försvaras vid en offentlig disputation den 3 juni kl 10.00 i sal HA2, Hörsalsvägen 4, Chalmers.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta:
Peter Almström, Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Chalmers
Tel: 031-772 12 83
peter.almstrom@me.chalmers.se

Handledare: Professor Anders Kinnander, Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Chalmers
Tel: 031-772 58 28
anders.kinnander@chalmers.se

Utveckling av produktionssystem:Fundera före förändring

 lästid ~ 2 min