Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

23 maj 2005

MER EFFEKTIV BEHANDLING AV HEPATIT C MÖJLIG

Det är möjligt att bota fler patienter med hepatit C om dosen av ribavirin höjs. Behandlingen medför dock risk för mer biverkningar framför allt i form av blodbrist. Nya resultat om behandling av hepatit C presenteras i en avhandling från Karolinska Institutet.

Infektion med hepatit C-virus är ett globalt hälsoproblem med 170 miljomer kroniskt infekterade människor. Sjukdomen är allvarlig med stor risk för skrumplever och levercancer, och är den vanligaste orsaken till levertransplantation.

Hepatit C-infektion behandlas med en kombination av två läkemedel, interferon och ribavirin, som botar cirka 50 procent av patienterna. Interferon är relativt väl undersökt men få har studerat läkemedlet ribavirin vid behandling av kronisk hepatit C.

Karin Lindahl har i sin avhandling från Karolinska Institutet studerat vad som händer med ribavirin i kroppen och hur kroppen påverkas. En vanlig och allvarlig biverkan av ribavirin är blodbrist. Denna är dosberoende och medför att dosen hela tiden måste vägas mellan biverkningar och bästa effekt. Ribavirin doseras idag beroende på patientens kroppsvikt men det är oklart vad som är den bästa dosen.

Läkemedlet utsöndras huvudsakligen via njurarna. Studierna visade att den mest allvarliga biverkan, blodbristen, påverkades av patientens njurfunktion men inte av dosen ribavirin per kilo kroppsvikt. Detta stöder antagandet att ribavirin bör doseras beroende på njurfunktion snarare än enbart efter patientens kroppsvikt.

Olika varianter av hepatit C-virus svarar olika bra på behandling. Färre än hälften av de patienter som är infekterade med genotyp 1 blir botade efter ett års läkemedelsbehandling medan patienter med genotyp 2 och 3 har bättre prognos.

Karin Lindahl prövade att ge en grupp patienter med hepatit C av genotyp 1 en förhöjd dos av ribavirin i kombination med standarddos av interferon. Patienternas koncentration av ribavirin i blodet (>15 mikromol/L) och deras blodvärden följdes. De som fick en påtaglig blodbrist behandlades med erytropoetin och i vissa fall blodtransfusion. Åtta av de tio patienterna fullföljde 48 behandlingsveckor. Nio patienter blev botade, vilket är ett klart bättre resultat jämfört med standardbehandling.

Studier visade också att vid behandling med höga doser av ribavirin uppstår en mättnadseffekt i blodet. Slutsatsen av det är att höga dygnsdoser av ribavirin bör fördelas på fler doseringstillfällen än vad som är brukligt idag.

Avhandling:
Ribavirin – dose and concentration in treatment of chronic hepatitis C infected patients

Författare:
Karin Lindahl, institutionen för medicin, Karolinska Institutet, telefon 070-989 05 70, e-post karin.lindahl@medhs.ki.se

Disputationen har ägt rum.

Avhandlingens abstract och ramberättelse finns på: http://diss.kib.ki.se/2005/91-7140-348-5

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera