Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

16 maj 2005

Idrottsundervisningen anpassad efter redan aktiva på fritiden

Från pedagogiskt håll har det hävdats att läro- och kursplaner haft ett begränsat inflytande över det dagliga skolarbetet. Detta har dock inte belysts nämnvärt när det gäller idrottsundervisningen.

Björn Sandahl behandlar i sin avhandling i pedagogik frågan om läro- och kursplanernas betydelse för den faktiska idrottsundervisningen.

Syftet har varit att jämföra idrottsämnets målsättningar och innehåll i läro- och kursplaner med idrottslärarkårens egen uppfattning och försöka förklara hur eventuella skillnader dem emellan har uppstått under 1900-talets andra hälft.

Studien har visat att läro- och kursplaner under perioden till stor del varit “ett barn av sin tid”. De samhällsförändringar som inträffat i Sverige under 1900-talets andra hälft har satt ett ganska tydligt avtryck i läro- och kursplaner för idrottsundervisningen med förändringar av i synnerhet ämnesinnehållet som följd.

När det gäller målsättningarna delade man i stort läroplanens värdegrund men i fråga om innehållet så inriktades undervisningen främst mot bollspel, gymnastik, fysisk träning och fri idrott. Samtidigt förespråkade läroplanen ett brett spektrum av olika idrottsliga aktiviteter.

En av orsakerna till detta kan vara tillgången till lokaler och redskap, vilket lett till att undervisningen inriktats mot aktiviteter som kan utföras i en gymnastiksal eller på enkel gräsplan. En annan orsak kan vara inflytandet från olika intressenter, alltså de organisationer som haft intressen att bevaka i idrottsundervisningen. Där har Riksidrottsförbundets inflytande varit betydande. Vidare har en majoritet av idrottslärarna haft en bakgrund i föreningsidrotten.

Resultaten visar också att inte bara lärarnas utan även elevernas idrottserfarenhet haft stor betydelse för planering och uppläggning av undervisningen, vilken därmed anpassats efter dem som redan var aktiva på fritiden. De elever som behövde idrottsundervisningen mest, de på fritiden fysiskt inaktiva, var alltså de som haft minst att säga till om beträffande undervisningens innehåll.

Avhandlingsarbetet har varit ett tvärvetenskapligt projekt som inte bara haft till uppgift att studera ungdomarnas fysiska aktivitet utan även deras hälsostatus och fysiska status.


Doktorsavhandlingens titel: Ett ämne för alla? – Normer och praktik i grundskolans idrottsundervisning 1962-2002

Disputationen äger rum fredag den 20 maj kl. 13.00 i Idrottshögskolans aula, Lidingövägen 1. Opponent är Patrik Göransson från IPD, Göteborgs universitet.

Kontaktinformation
Björn Sandahl kan nås på tfn 08-402 22 47, 070-283 55 01 eller e-post bjorn.sandahl@ihs.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera