Tema

Skräddarsydd behandling gör smärtan hanterbar

Individanpassad beteendemedicinsk behandling gör det lättare för personer med återkommande och långvarig smärta att ta kontroll över sin situation och återuppta ett aktivt vardagsliv. Det visar sjukgymnasten Pernilla Åsenlöf i sin avhandling som hon försvarar vid Uppsala universitet den 20 maj.

Smärta från muskler och leder är en av de största och mest aktuella utmaningarna för den offentligt finansierade hälso- och sjukvården. En stor andel av de drabbade söker hjälp i landstingets primärvård, men hittills har effekterna av gängse behandling varit måttlig. Pernilla Åsenlöfs avhandling bygger på en smärtstudie inom primärvården i Uppsala län, där sammanlagt 323 personer med återkommande eller långvarig smärta från muskler och leder deltagit. Hon har utvecklat metoder för att anpassa behandling med utgångspunkt från varje individs viktigaste vardagssituationer och därefter utvärderat behandlingen och dess kliniska signifikans.

Avhandlingen visar att en behandling som inriktar sig på att förändra sättet att hantera sin smärta kan hjälpa personer med återkommande och långvarig smärta att ta kontroll över situationen och förbättra sin förmåga att utföra viktiga aktiviteter i vardagslivet. I denna nya beteendemedicinska behandling betonas varje individs fysiska, psykologiska och psykosociala förutsättningar.
Den experimentella studien omfattade 97 patienter varav hälften fick genomgå den nya behandlingen. Patienterna ombads rangordna sina viktigaste mål med behandlingen och vad de ansåg vara mest angeläget att kunna utföra i vardagslivet (med eller utan smärta). Fysiska och beteendemässiga förutsättningar för att klara dessa aktiviteter identifierades.

– Fokus låg på att öka individens tro på sin förmåga att klara vardagen trots smärta och på förmågan att kontrollera rädslor och negativa tankar kring den egna förmågan, berättar Pernilla Åsenlöf.

Fysisk aktivitet och träning att utföra de utvalda vardagsaktiviteterna under handledning av sjukgymnaster, men också på egen hand i vardagsmiljön, ingick också i programmet. På detta sätt kom varje patient att få ett ”skräddarsytt” behandlingsprogram. Behandlingseffekterna jämfördes med den fysiskt inriktade behandling som i dagsläget anses mest framgångsrik d v s ”anpassad fysisk träning”. Resultaten visar att den skräddarsydda beteendemedicinska behandlingen var effektivare när det gällde förmågan att utföra dagliga aktiviteter, att kontrollera smärta och minska rädslor och undvikande beteende. Den egna tilltron till framtida smärthantering ökade också. I fortsatta studier kommer dessa effekter att följas över tid och en mer systematisk implementering av metoderna i hälso- och sjukvård att prövas.

Kontaktinformation
För mer information: Pernilla Åsenlöf, 018-471 23 33, 070-456 2831, eller via e-post Pernilla.Asenlof@pubcare.uu.se

Skräddarsydd behandling gör smärtan hanterbar

 lästid ~ 2 min