Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

9 maj 2005

Hur börjar man processen för att uppnå ett hållbart samhälle?

Utgångspunkten för denna avhandling är behovet av att reducera den ökande bilanvändningen i stora tätorter med hänsyn till de negativa konsekvenserna för människor och miljö. Avhandlingen består av fyra delstudier som undersöker effekten av åtgärder, så kallade efterfrågedämpande åtgärder – travel demand management measures – vilkas mål är att åstadkomma ett hållbart persontransportsystem.

Studie I undersökte de potentiella effekterna av bilförbud för olika samhällsgrupper och ressyften. Det visade sig att när och var bilförbud införs har stor betydelse för antalet och typen av resor som påverkas. Dessutom påverkades olika grupper av bilister olika. Att förstå vilka grupper och resor som påverkas är viktigt för planerare och politiker om man vill underlätta för de resor som är mest drabbade och för de människor som också är hårt drabbade och som, på grund av sådana åtgärder, måste ändra sitt resebeteende. Studie II resp. III undersökte närmare vilka förändringsmål bilanvändare sätter upp när mer eller mindre tvingande efterfrågedämpande åtgärder (förbud, avgifter) införs och hur man anpassar sitt resebeteende. Tillsammans visar dessa två studier att bilister i första hand försöker att inte göra några förändringar men när en reduktion av bilresandet behövs görs den på så sätt att de psykologiska kostnaderna (t.ex. planering, stress, att inte resa) av olika alternativ (t.ex. att cykla, att använda telekommunikation) minimeras. Dessutom varierade kostnaderna med bakgrundsvariabler som ålder och ressyfte (t.ex. arbets- eller inköpsresor). Studie IV slutligen visade betydelsen av att, inom ramen för allmänna deltagandeprocesser, undersöka medborgarpreferenser för olika stadsplaneringsscenarier, vilka kan tolkas som långsiktiga efterfrågedämpande åtgärder med konsekvenser för människors resbehov och anpassningsförmåga till andra sådana åtgärder.


Avhandlingen är ett första steg i försöket att förstå hur bilister reagerar på olika efterfrågedämpande åtgärder. Den använder sig av psykologiska teorier för att komplettera existerande ekonomiska och andra teorier som förhärskar inom transportforskningen. Denna teoretiska utvidgning har gått hand i hand med en praktisk fokus. Avhandlingen betonar också betydelsen av att en specifik åtgärds eventuella effekter på nuvarande resor först undersöks innan den implementeras, att förändringar i resandet i princip följer en psykologisk kostnadsminimeringsprincip, och att vissa åtgärder, speciellt stadsplanering, skulle kunna bidra till att både minska behovet av att resa med bil och att underlätta anpassningen till andra efterfrågedämpande åtgärder genom att minska de psykologiska kostnaderna för en anpassning till reducerat bilresande.
Avhandlingens titel: Future urban sustainable mobility: Implementing and understanding the impacts of policies designed to reduce private automobile usage
Avhandlingsförfattare: Peter Loukopoulos, tel. 031-159939(bost.), 031-773 1653(arb.)
e-post: Peter.Loukopoulos@psy.gu.se
Fakultetsopponentens namn: Professor Dr Bernhard Schlag, Dresden
Tid och plats för disputation: Fredagen den 3 juni 2005 kl. 13.00, Sal F1, psykologiska institutionen, Haraldsgatan 1, Göteborg

Kontaktinformation
Svenbo Johansson, avdelningsdirektör
Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet
Besöksadress: Skanstorget 18
Postadress: Box 720, 405 30 Göteborg
tel. 031-773 1022
fax 031-773 1940

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera