Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

21 april 2005

Om det som är – ontologins metodologiska relevans inom positivism, relativism och kritisk realism

Doktorsavhandling i sociologi av Daniel Seldén

I denna avhandling argumenterar Daniel Seldén för uppfattningen att kritisk realism, en relativt ny vetenskapsfilosofisk riktning, erbjuder en djupare syn på verklighetens natur respektive på vetenskapens förmåga att producera kunskap. Den nya riktningens grundläggande ontologiska realism uttrycker sig bl.a. i dess uppfattning om att de verkliga objektens egenskaper är oberoende av våra kunskaper om dem. Däremot är våra kunskaper om verkligheten alltid beroende av tidigare förförståelser, teorier, teknologier, etc., vilket gör att de måste betraktas som felbara. Den kritiska realismen ansluter sig alltså, vid sidan av dess ontologiska realism, till en fallibilistisk epistemologisk relativism som erkänner att verklighetens objekt och deras kausala krafter kan visa att våra kunskaper om den är felaktiga. I avhandlingen analyseras tre olika teoretiska perspektiv om hur verkligheten är uppbyggd och hur den skall studeras. Huvudargumentet i avhandlingen är att positivism likaväl som radikala former av relativism är informerade av ontologier som reducerar verkligheten till empiriska respektive diskursiva termer.


För att belysa avhandlingens mer abstrakta, teoretiska argumentation ger författaren en illustrativ beskrivning av det aktuella forskningsläget när det gäller ett fenomen som anorexia nervosa just därför att det är vetenskapligt omstritt. Denna illustration syftar till att skapa en förståelse hos läsaren för att ett fenomen kan orsakas av flera samtidiga men relativt självständiga mekanismer. I fallet med anorexia nervosa är dessa mekanismer av biologisk, psykologisk och social art. Existensen av flera relativt självständiga orsakande mekanismer i olika verklighetsnivåer är en av den kritiska realismens huvudpoänger, och den menar att både positivism och relativism missar detta viktiga faktum.


Avhandlingen är viktig för alla som är intresserade av vetenskapligt grundläggande frågor, inte minst för dem som försöker överskrida vetenskapens nuvarande disciplingränser. Speciellt är avhandlingen intressant för alla som upplever ett behov av att leverera komplexa, dvs. ej reduktionistiska, orsaksförklaringar som bygger på ett pluralistiskt närmande till verklighetens objekt, vare sig dessa är naturliga eller sociala.


Avhandlingens titel: OM DET SOM ÄR – ontologins metodologiska relevans inom positivism, relativism och kritisk realism
Avhandlingsförfattare: Daniel Seldén , tel. 031-13 08 98 (bost.), 031-773 4832(arb.)
e-post:.daniel.selden@sociology.gu.se
Fakultetsopponentens namn: Professor Berth Danermark, Örebro
Tid och plats för disputation: Fredagen den 29 april 2005 kl. 10.15, Hörsal Sappören, Sprängkullsgatan 25, Göteborg

Kontaktinformation
Svenbo Johansson, avdelningsdirektör
Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet
Besöksadress: Skanstorget 18
Postadress: Box 720, 405 30 Göteborg
tel. 031-773 1022
fax 031-773 1940

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera