Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

20 april 2005

Dialog viktig mellan medborgare och tjänstemän

Vad kan medborgarna göra? Den frågan ställer idag många politiker och tjänstemän när de diskuterar de svårigheter som välfärdsstaten står inför i framtiden.

I debatten framförs ofta olika former av samarbeten mellan grupper av medborgare och organisationer i den offentliga förvaltningen som en möjlig dellösning på problemet med ökande behov och minskande resurser inom olika serviceområden. Samtidigt är kunskapen om både förutsättningarna för och konsekvenserna av sådana samarbeten begränsad.

Sociologen Elisabet Lindberg argumenterar i sin avhandling vid Stockholms universitet för att sådana samarbeten kostar. Genom att jämföra fyra olika samarbetsprojekt pekar hon på att långsiktigt hållbara samarbetslösningar förutsätter att resurser satsas på att utveckla samarbetsformen i sig. I de processer där mer resurser satsades på att hitta fram till en bra samarbetslösning utvecklades en dialog mellan parterna som bidrog till en större tillit och en bättre förståelse för samarbetspartens utgångspunkter. Detta medförde i sin tur att dessa medborgare kände att deras engagemang hade betydelse för både processen i sig och resultatet av den. Det är ett resultat som problematiserar bilden av medborgarnas frivilliga arbetsinsatser som en outnyttjad resurspotential. Speciellt gäller det om man – som ofta framhålls i den offentliga debatten – vill att engagemanget ska leda till en känsla av delaktighet.

Elisabet Lindberg visar också att de studerade samarbetsprojekten till stor del styrdes av tjänstemännens inställning till medborgarnas engagemang och samarbetet som arbetsform. Utifrån detta resultat menar hon för att det finns skäl att lyfta fram tjänstemännens betydelse i den demokratiska processen. Om man vill förbättra medborgarnas möjligheter till inflytande i samhället menar hon att det är viktigt att få tjänstemännen att vilja samarbeta med medborgarna. Om tjänstemännen inte bjuder in till samarbete riskerar frågan i avhandlingens titel att förvandlas till ett desillusionerat konstaterande.


Doktorsavhandlingens titel: Vad kan medborgarna göra? Fyra fallstudier av samarbetsformer för frivilliga insatser i äldreomsorg och väghållning.

Disputationen äger rum fredagen den 22 april i Nordenskiöldsalen, Geovetenskapens hus, Frescati.

Opponent är professor Per Selle, Institutt for samanliknande politikk och Rokkansenteret, Universitetet i Bergen.

Kontaktinformation
Elisabet Lindberg nås på telefon 08-161973, Sociologiska institutionen 106 91 Stockholm, eller e-post elisabet.lindberg@sociology.su.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera