Tema

Den kommunala budget- och redovisningshistorien belyst

Hur har utvecklingen av budget- och redovisningsnormer inom den kommunala sektorn sett ut i Sverige i ett längre perspektiv? Det har Glenn Fihn från Högskolan i Trollhättan/Uddevalla undersökt i sin doktorsavhandling i offentlig förvaltning.

I studien riktar Glenn Fihn in sig på att beskriva och förklara hur och varför reformer genomförts av budgetens och redovisningens normer inom de stadskommunala och landskommunala sektorerna under perioden 1862 – 1968. Två frågor han ställt sig är vilka faktorer som har legat bakom utvecklingen samt om de regleringar som gjorts skett frivilligt eller genom statligt tvång. De reformer av budgetens och redovisningens normer som studerats närmare är de förslag som Svenska kommunförbundets föregångare utarbetat och de förslag till kommunala finansstatistiska formulär som Statistiska centralbyrån utvecklat fram till och med 1960-talet.

Glenn Fihn visar i avhandlingen att kommunal expansion och institutionell förändring har betydelse för utvecklingen av normer för budget och redovisning. Särskilt viktigt var genombrottet för kommunal affärsverksamhet vid sekelskiftet 1900 samt de perioder med ökad kommunal lånefinansiering och följande statliga regleringsförsök av lånehushållningen. I studien visas också att staten och kommunerna direkt eller indirekt växelvis drivit reformeringen av den kommunala budgetens och redovisningens normer framåt. Slutligen visas att skillnaden mellan normer för stadskommunal respektive landskommunal budget och redovisning förstärktes fram till och med 1940-talet för att därefter på kort tid helt utraderas.

– Jag ser min studie som ett bidrag till Sveriges redovisningshistoria. Förutom det inomvetenskapliga intresse som finns för min forskning finns här också ett historiskt allmänintresse. Det är lättare att bedöma sin nutid och framtid om man förstår bakgrunden till att saker och ting ser ut som de gör, säger Glenn Fihn.

Avhandlingen ”Normer och reformer: Den landskommunala och stadskommunala budgetens och redovisningens historia 1862 – 1968” läggs fram vid Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet onsdagen den 13 april 2005 kl. 10.15. Plats: Hörsal Husaren, Pilgatan 19A, Göteborg.

Kontaktinformation
För mer information kontakta: Glenn Fihn, tel 031 – 20 78 29 (bost), 031 – 773 5903 alt. 0522 – 65 73 42 (arb), e-post glenn.fihn@htu.se

Den kommunala budget- och redovisningshistorien belyst

 lästid ~ 1 min