Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

10 april 2005

Hur påverkar evighetsträd tillväxten i den nya skogen?

Produktionen i den nya skogen blir 2-4 procent lägre, om man lämnar tio jämnt fördelade evighetsträd per ha på hygget. Det framgår av en doktorsavhandling vid SLU i Umeå. Effekten är betydligt lägre än vad som tidigare befarats. Från ett produktionsperspektiv innebär det bland annat att träd kan spridas ut jämnt över ett hygge utan alltför stora produktionsförluster.

Att lämna evighetsträd på hyggen har blivit en vanlig företeelse i skogbruket. Träden är tänkta att stå kvar enskilt eller i grupp för att bevara/öka den biologiska mångfalden. De konkurrerar dock med den nya skogen som växer upp på hygget. Rikard Jakobsson har skattat den produktionsförlust i den nya skogen som uppstår till följd av konkurrens från de gamla träden. Effekten varierade med avståndet från evighetsträden och även med bördigheten (ståndortsindex). På mindre bördiga marker var effekten större än på bördigare.

De kvarlämnade trädens tillväxt efter friställning undersöktes också. Dessa reagerade tydligt på friställning trots att de i vissa fall var över 250 år gamla. Efter friställning växte trädens grundyta (tvärsnittsarea i brösthöjd) med en faktor om 2,5 gånger tillväxten före friställning.

Även effekten av kantzoner på produktionen undersöktes i tallskog på sandig mark med 60-åriga bestånd gränsande till 20-åriga. Produktionen i det yngre beståndet i en zon inom 5 meter från det äldre beståndet var 10 procent av produktionen på avstånd längre bort än 5 meter. I den äldre skogen uppvisade kantzonen en högre produktion än längre in i beståndet och indikerade en kompensation för förlusten i den yngre skogen.

Torsdagen den 15 april kl 13.00 försvarar jägmästare Rikard Jakobsson, institutionen för skogsskötsel, SLU i Umeå, sin avhandling med titeln Growth of Retained Scots Pines and Their Influence on the New Stand (Kvarlämnade tallars tillväxt och deras inverkan på det nya beståndet).

Opponent är Professor Jari Hynynen, METLA, Vantaa, Finland.

Lokal: sal Björken, SLU i Umeå.

Kontaktinformation
Rikard Jakobsson, institutionen för skogsskötsel, SLU i Umeå, tel 090-786 86 23, 070-651 66 81.
E-post: rikard.jakobsson@ssko.slu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera