Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

8 april 2005

Ultrafina partiklar frigörs vid vedeldning

Vid eldning med biobränslen i närvärmecentraler frigörs fler ultrafina luftburna partiklar än vad som tidigare var känt. Dels avges olika typer av vattenlösliga salter, dels metallerna zink och kadmium. Salterna och metallerna frigörs vid eldning i större pannor vid hög temperatur. Ca 16 procent av Sveriges energiproduktion baseras idag på biobränslen.

– Huruvida dessa partiklar är miljö- och hälsoskadliga, vet vi ännu inte. Men ur medicinsk synvinkel antas ultrafina partiklar, mindre än en tiotusendels millimeter, vara skadligare än större partiklar då de är tillräckligt små för att kunna tas upp av blodet och transporteras ut i kroppen. Dessutom finns risk för att de för med sig andra ämnen, berättar Joakim Pagels, som är doktorand i aeresoloteknologi vid Lunds tekniska högskola och idag, den 8 april, disputerar i ämnet.

Det var i samband med ett forskningsprojekt att utveckla och applicera nya metoder för att karaktärisera luftburna partiklar från förbränningskällor som forskarna upptäckte partiklarna.

Biobränslestudien genomfördes i en närvärmeanläggning som står för uppvärmning av 100-talet hushåll i ett bostadsområde i Växjö inom ett stort nationellt projekt tillsammans med bland annat forskare vid Växjö universitet. Många anläggningar under 3-5 MW saknar idag den effektiva rökgasrening som finns i större anläggningar.

I avhandlingen finns bland annat resultat från forskningsprojekt som finansieras av Energimyndigheten med syfte att säkerställa att den snabba ökningen av användningen av biobränslen inte leder till risker för människors hälsa eller till en försämring av miljön. Dessutom finns en uttalad politisk ambition att satsa på förnyelsebar energi, som antas vara mer miljövänliga än kärnkraft och fossila bränslen, t.ex. kol.

Studier har också gjorts i inomhusmiljö där aktiviteter som rökning, eldning av stearinljus m.m. också ger upphov till ultrafina partiklar. En ny metod för att på plats direkt kunna bestämma hur stor del av partiklarna som fastnar i människans andningsvägar har också utvecklats i avhandlingsarbetet.

– De metoder som Joakim Pagels har utvecklat gör att vi får betydligt större möjligheter att förstå hur ultrafina partiklar påverkar hälsa och miljö och därmed möjligheter att förutse effekter av olika handlingsalternativ när det till exempel gäller energiproduktion, säger professor Mats Bohgard som har varit Joakims handledare.

Joakim Pagels disputerar på avhandlingen “Fine and Ultrafine Particles from Combustion Sources – Investigations with In-situ Techniques” den 8 april kl. 10.15 vid Institutionen för designvetenskaper, Ingvar Kamprads Designcentrum, Stora Hörsalen, Sölvegatan 26, Lunds Tekniska Högskola.

Ordförklaring: Biobränsle, eller bioenergi, är ett samlingsbegrepp för alla former av växt- och djurmaterial som används för energiändamål. Merparten består av olika typer av träbränslen, såsom ved, flis och pellets. Till skillnad från fossila bränslen får man inget nettotillskott av koldioxid till atmosfären och det tillförs inga nya grundämnen till kretsloppet vid förbränning

Kontaktinformation
För mer information, kontakta Joakim Pagels, doktorand i Ergonomi och aerosolteknologi tel: 046-222 98 91, Joakim.Pagels@design.lth.se eller Mats Bohgard tel: 046-222 80 16, Mats.Bohgard@design.lth.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera