Tema

Lund deltar i EU-projekt om global markförstöring

EU tecknar nu ett avtal med Lunds universitet om forskning om ökenspridning. Bakgrunden är att 40 forskningsorganisationer från 16 länder nyligen samlades i Madrid för att starta ett EU-projekt (DeSurvey) om markförstöring och ökenspridning i Europa, Afrika, Asien och Sydamerika. EU´s bidrag är ca 75 miljoner kr. Lunds universitet deltar som enda skandinaviska enhet genom prof. Ulf Helldén, vid Institutionen för naturgeografi och ekosystemanalys och Centrum för GeoBiosfärsvetenskap.

DeSurvey är troligen en av de största satsningar som någonsin gjorts på ett enskilt forskningsprojekt om ökenspridning. Det kommer att följas med stor uppmärksamhet av en rad internationella organisationer.

Forskarna skall under perioden 2005-2010 utveckla och testa ett system för övervakning och modellering av ökenspridning och markförstöring med hänsyn tagen till klimat, människans samspel med naturen respektive till landskapets känslighet för markförstörande processer. Trots att ökenspridningen betraktas som ett globalt hot saknas en allmänt accepterad metodik för att ställa diagnoser som ett underlag för planering och bekämpning.

– En av anledningarna till att det varit så svårt att klarlägga ökenspridning och markförstöring är att det är en politiskt känslig fråga. Här finns t ex biståndspolitiska dimensioner med mäktiga aktörer som världsbanken och olika FN-organ som sinsemellan kan ha olika inriktningar och intressen, säger professor Helldén.

Professor Helldén har bl a studerat ökenspridningen söder om Sahara och var en av de första att i början på 80-talet visa att ökenspridningen inte är en irreversibel process. Ibland rycker öknen framåt, ibland drar den sig tillbaka. Saharas ”marsch” söderut berodde exceptionella nederbördsförhållanden. Men under de senaste två decennierna har nederbörden normaliserats och öknen dragit sig tillbaka. Numera inbegriper man i termen ”ökenspridning” den markförstöring som pågår på många håll i världen.

DeSurveys studieområden är koncentrerade till EU´s medelhavsregion, Kina, Tunisien, Algeriet, Marocko, Senegal och Chile med aktivt deltagande av forskningsorganisationer från 10 EU länder och de nämnda staterna i Asien, Afrika och Sydamerika. Från EU deltager Sverige, Tyskland, Belgien, Holland, England, Frankrike, Spanien, Portugal och Grekland.
Projektet koordineras av prof. Juan Puigdfabregas, Spaniens nationella vetenskapsråd.

När det gäller markförstöring i Europa är det medelhavsområdet som kommer att studeras.

– Särskilt i Spanien, Portugal, Grekland och i viss mån i Italien är markförstöringen ett stort problem.

Vattenresurserna är knappa och frågan är hur man ska hushålla med dem. EU behöver också ett bättre underlag när man utformar sitt jordbruksstöd för dessa områden, påpekar Ulf Helldén.

Lunds universitet ansvarar för den interna övervakningen och utvärderingen av projektets utveckling och genomförande samt bidrar till projektledning, integrerad modellering, satellitbaserad fjärranalys och GIS verksamhet.

Kontaktinformation
Mer information: prof. Ulf Helldén, 046 222 8696, Ulf.Hellden@nateko.lu.se

Lund deltar i EU-projekt om global markförstöring

 lästid ~ 2 min